petak, 28. februar 2020.
J A V N I K O N K U R S za raspodelu budžetskih sredstava crkvama i verskim zajednicama u gradu Vršcu u 2020. godini
J A V N I  K O N K U R S za raspodelu budžetskih sredstava crkvama i verskim zajednicama u gradu Vršcu u 2020. godini

Na osnovu člana 38.Zakona o udruženjima („Službeni glasnik RS“ br.51/09, 99/11 - dr. zakoni i 44/2018 - dr. zakon), člana 28., 32. i 44. Zakona o crkvama i verskim zajednicama (“Službeni glasnik RS“, br. 36/2006), člana 6. Uredbe o sredstvima za podsticanje programa nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju udruženja („Službeni glasnik“ broj 16/2018. godine), člana 9. Pravilnika o sredstvima za podsticanje programa nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju crkve i verske zajednice („Sl. list Grada Vršca“, br. 07/18) i Zaključaka Gradskog veća Grada Vršca broj 06.2-5/2020-III-01 od 13. Februara 2020. godine, Komisija za sprovodjenje javnog konkursa za raspodelu budžetskih sredstava crkvama i verskim zajednicama u 2020. godini (u daljem tekstu: Komisija), dana 28. februara 2020. godine raspisuje:

J A V N I K O N K U R S

za raspodelu budžetskih sredstava crkvama i verskim zajednicama u gradu Vršcu u 2020. godini

1.

Odlukom o budžetu Grada Vršca za 2020. godinu - dotacije nevladinim organizacijama - verskim zajednicama, izdvojena su sredstva u iznosu od 4.000.000,00 dinara za raspodelu crkvama i verskim zajednicama, od kojih se za izgradnju, održavanje i obnovu verskih objekata izdvaja iznos od 3.400.000,00 dinara, a za realizaciju kulturnih i naučnih programa iznos od 600.000,00 dinara.

2.

Sredstva koja se rasporedjuju za izgradnju, održavanje i obnovu verskih objekata naročito su za:

• investicione radove na crkvenim objektima,

• obnovu postojećih crkvenih objekata koji su bez obnove duži vremenski period, a posebno crkvenih objekata koji su spomenici kulture,

• obnovu parohijskih domova i domova u kojima stanuju sveštena lica,

• obnovu verskih objekata-spomenika,

• uredjenje i revitalizacija prostora verskih grobalja,

• izgradnju i obnovu kapela,

• obnovu ikona, verskih i sakralnih predmeta,

• stavljanje novih fasada i krečenje crkvenih objekata,

• obnovu krovova koji prokišnjavaju na crkvenim objektima,

• saniranje vlage na crkvenim zidovima,

• izgradnju novih i obnovu propalih ograda oko crkvenih objekata.

Sredstva koja se rasporedjuju za realizaciju kulturnih i naučnih Programa su za :

• organizovanje tradicionalnih godišnjica koje su posvećene imenu koje crkva nosi,

• organizovanje crkvenih manifestacija,

• organizovanje stručnih skupova i naučnih istraživanja vezanih za crkvu.

3.

Pravo podnošenja prijave za za dodelu sredstava, imaju crkve i verske organizacije koje ispunjavaju sledeće uslove:

1. da podnosilac ima status crkve ili verske zajednice u skladu sa Zakonom o crkvama i verskim zajednicama (da je upisan u Registar crkava i verskih zajednica Ministarstva pravde) i

2. da podnosilac ima sedište na teritoriji Grada Vršca ili da se aktivnosti iz Programa realizuju na teritoriji Grada Vršca.

Komisija će po službenoj dužnosti utvrdjuju da li je crkva odnosno verska zajednica, upisana u registar nadležnog organa.

4.

Predlagač projekta obavezan je da dostavi sledeću dokumentaciju:

1. popunjen obrazac prijave za predlog Programa, potpisan od strane ovlašćenog lica i overen pečatom;

2. Fotokopiju PIB obrasca i matičnog broja;

3. dokaz o zastupniku crkve ili verske zajednice odnosno lica koje on ovlasti, da podnese prijavu i predlog Programa i preduzme sve radnje tokom celog postupka, kao i da potpiše ugovor ukoliko se sredstva odobre;

4. predmer i predračun radova (za prijave predloga programa koji se

odnose na graditeljsku delatnost);

5. Fotokopiju odobrenja za izgradnju, rekonstrukciju (za prijave predloga programa koji se odnose na graditeljske radove);

6. Izveštaj o pravdanju sredstava dobijena po predhodnom javnom konkursu- na propisanom obrascu;

7. Projekat, deo projekta ili drugi dokaz kojim se odredjuje vrsta i obim planiranih graditeljskih radova.

5.

Kompletna dokumentacija za javni konkurs dostavlja se u zatvorenoj koverti sa naznakom:

''Prijava na konkurs za raspodelu budžetskih sredstava crkvama i verskim zajednicama u 2020. godini – ne otvarati''.

Prijave sa nazivom i adresom podnosioca prijave dostaviti poštom na adresu: Grad Vršac – Komisiji za sprovodjenje javnog konkursa za raspodelu budžetskih sredstava crkvama i verskim zajednicama u 2020. godinu, Trg pobede br. 1, 26300 Vršac, ili lično na pisarnici u zgradi Grada Vršca.

Rok za podnošenje prijava sa kompletnom dokumentacijom na javni konkurs traje od 2. marta 2020. godine i zaključno sa 2.aprilom 2020. godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

6.

Prijava programa dostavlja se na propisanim obrascima, na srpskom jeziku, napisan obavezno na personalnom računaru. Prijave sa predlozima Programa pisani rukom ili pisaćom mašinom, kao i oni van propisanog obrasca, neće se uzeti u razmatranje.

Broj predloženih programa od strane jednog podnosioca prijave u ovom konkursnom postupku je ograničen na jedan program.

7.

Prilikom odredjivanja visine učešća u dodeli finansijskih sredstava za izgradnju, održavanje i obnovu verskih objekata kod svake pojedinačne prijave, polazi se od sledećih kriterijuma:

1) reference programa:

- oblast u kojoj se realizuje Program: karakter i značaj Programa (ocena od 0-10 bodova);

- dužina trajanja Programa: Program koji traju do godinu dana (ocena od

0-10 bodova), a Programi koji traju duže od godinu dana (0-5);

- broj korisnika programa, obuhvat- kolike su mogućnosti Programa da obuhvati širi krug korisnika i podstakne njihovo aktivno učešće u realizaciji predvidjene Programom (od 0-10 poena);

- mogućnost razvijanja Programa i njegova održivost: obim unapredjenja verske slobode i ostvarivanja opšteg i zajedničkog interesa i kapaciteti za održivost rezultata Programa (0-10 poena);

2) ciljevi koji se postižu:

- obim zadovoljavanja javnog interesa (0-10 poena);

- stepen unapredjenja stanja u oblasti u kojoj se Program sprovodi (0-10 poena);

3) sufinansiranje programa iz drugih izvora:

- sopstvenih prihoda, budžeta Republike Srbije, autonomne pokrajine ili Grada Vršca, fondova Evropske unije, poklona, donacija, legata, kredita i drugo, u slučaju nedostajućeg dela sredstava za finansiranje Programa (0-10 poena);

4) zakonitost i efikasnost korišćenja sredstava i održivost ranijih Programa:

ako su ranije korišćena sredstva budžeta, da li su ispunjene ugovorne obaveze:

- za crkve koje prvi put konkurišu za (0 poena);

- za crkve koje su realizovale Programe i ispunile ugovorne obaveze (0-10 poena);

- za crkve koje nisu ispunile ugovorne obaveze nemaju pravo na dodelu sredstava;

5) Obavezni kriterijum:

- realan finansijski plan, iznos sufinansiranja kao i različiti oblici finansiranja (0-10 poena) i

- da je podnosilac Programa izvršio svoje obaveze prema Gradu Vršcu u dosadašnjim Programima rada (0-10 poena).

8.

Prilikom odredjivanja visine učešća u dodeli finansijskih sredstava za kulturne i naučne delatnosti, kod svake pojedinačne prijave, polazi se pored kriterijuma iz člana 6 ovog Pravilnika i od sledećih kriterijuma:

• organizovanje tradicionalnih godišnjica koje su posvećene imenu koje crkva nosi (0-10 poena)

• karaktera i značaja crkvene manifestacije (0-10 poena),

• karaktera stručnih i naučnih skupova, dobrotvorno-humanitarnih delatnosti i značaja stručnih i naučnih skupova, odnosno značaja Programa vezanog za tu delatnost (0-10 poena).

9.

Na osnovu kriterijuma iz člana 6. i 7. ovog Pravilnika, za dodelu finansijskih sredstava za izgradnju, održavanje i obnovu verskih objekata, može se dodeliti najmanje 0 poena, a najviše 100 poena , a za dodelu finansijskih sredstava za kulturne i naučne delatnosti, može se dodeliti najmanje 0 poena, a najviše 130 poena.

Svakom predlogu Programa, Komisija će dodeliti odredjen broj poena, na osnovu koga će biti sačinjena bodovna rang lista.

10.

Komisija će razmotriti pristigle prijave i na osnovu navedenih kriterijuma utvrdjenim Pravilnikom o sredstvima za podsticanje programa nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koja realizuju crkve i verske zajednice, utvrdiće listu vrednovanja i rangiranja prijavljenih programa za dodelu bespovratnih sredstava, u roku koji ne može biti duži od 60 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave.

Lista iz stava 1. ovog člana objavljuje se na zvaničnoj internet stranici nadležnog organa i na portalu e-Uprava.

Učesnici konkursa imaju pravo uvida u podnete prijave i priloženu dokumentaciju u roku od tri radna dana od dana objavljivanja liste iz stava 1. ovog člana.

Na listu iz stava 1. ovog člana učesnici konkursa imaju pravo prigovora u roku od osam dana od dana njenog objavljivanja.

Odluku o prigovoru, koja mora biti obrazložena, Gradsko veće donosi u roku od 15 dana od dana njegovog prijema.

Odluku o izboru programa Gradonačelnik, donosi u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prigovora.

Odluka iz predhodnog stava objavljuje se na zvaničnoj internet stranici Grada Vršca (www.vrsac.com) i na portalu e-Uprava.

Dodatne informacije možete dobiti pozivom na broj 013/800-562, ili lično u kancelariji broj 22 (Nikola Petričević).

Obrazac prijave na Javni konkurs sa predlogom programa i izveštaj o pravdanju sredstava po predhodnom konkursu možete preuzeti sa sajta Grada www.vrsac.com.

Napomena: Crkva i verska organizacija čiji se programi finansiraju ili sufinansiraju iz budžeta Grada Vršca, u obavezi su da imaju otvoren račun kod Uprave za trezor, radi prenosa sredstava iz budžeta Grada.

Komisija za sprovodjenje javnog konkursa

za raspodelu budžetskih sredstava

crkvama i verskim zajednicama u 2020. godini


Prilozi:

Ostavite svoj komentar:
Ime:
Email:
Komentar:
Upišite brojeve::
 • banner-eVrtic.jpg
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP