петак, 08. октобар 2021.
ОГЛАС ради отуђења непокретности из јавне својине Града Вршца поступком јавног надметања
ОГЛАС ради отуђења непокретности из јавне својине Града Вршца поступком јавног надметања

 

На основу члана 99. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'', број 72/2009, 81/2009-испр.,64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/13, 98/2013-одлука УС, 132/2014 и 145/2014,83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020), члана 29. став 1. Закона о јавној својини (''Сл. гласник РС'', број 72/2011, 88/2013,105/2014, 104/2016-др.закон,108/2016,113/2017 и 95/2018), члана 19-21 Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гласник РС“, бр. 16/2018),Одлукe о покретању поступка отуђења непокретности из јавне својине Града Вршца број 011-111/2021-II-01, од 24.09.2021.године, председник Комисије за прибављање, отуђење и давање у закуп непокретности у јавној својини путем поступка јавног надметања дана 08.10.2021. године објављује:

О Г Л А С

ради отуђења непокретности из јавне својине Града Вршца

поступком јавног надметања

I Расписује се оглас ради отуђења из јавне својине Града Вршца :

Катастарске парцеле уписане у евиденцији непокретности под бројем 6739 К.О. Вршац, остало грађевинско земљиште у својини, њива 1. класе , потес/ улица Бихаћка, површине 483 м2 која је јавна својина града Вршца, уписана у Лист непокретности број 13263 КО Вршац.

II Почетне цене за непокретности описане у ставу I :

почетна цена непокретности је 517.776,00 динара.

III Депозит (гарантни износ) за учешће у поступку отуђења утврђује се у износу од 20 % од почетне цене

Депозит се уплаћује на депозитни рачун Градске управе Депозит СО Вршац бр.840-720804-40 по моделу 97, са обавезним позивом на бр.54-241, сврха уплате-депозит за јавно надметање.

IV Уколико купац не плати уговорену купопродајну цену сматраће се да је једнострано раскинуо купопродајни уговор и губи право на повраћај гарантног износа уплаћеног за учешће у јавном надметању.

V Право учешћа имају сва правна и физичка лица.

VI Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене цене у поступку јавног надметања.

Поступак јавног надметања спровешће се и у случају да пристигне најмање једна благовремена и потпуна пријава на основу које се подносилац региструје и проглашава купцем, ако почетну цену по којој се непокретност отуђује из јавне својине прихвати као купопродајну цену, с тим да уколико не прихвати купопродајну цену, губи право на враћање депозита.

 

Прилози:

Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
 • egradjanin
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP