среда, 07. септембар 2022.
ДНЕВНИ РЕД XX СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА
ДНЕВНИ РЕД XX СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА

 

Република Србија

ГРАД ВРШАЦ

СКУПШТИНА ГРАДА

П Р Е Д С Е Д Н И К

Број: 06.1-6/2022-II-01

Датум: 07.09.2022.године

Вршац, Трг победе 1

Телефон 013/835-667

На основу члана 42. Статута Града Вршца («Службени лист Града Вршца», број 1/2019) и члана 96. Пословника о раду Скупштине Града Вршца («Службени лист Града Вршца», број 5/2019),

С А З И В А М

XX РЕДОВНУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ВРШЦА, KOJA ће се одржати

14.09.2022. ГОДИНЕ, У ВЕЛИКОЈ САЛИ СКУПШТИНЕ ГРАДА

са почетком у 09,00 часова

1. Доношење Одлуке о организацији Градске управе.

2. Разматрање Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности ЈКП „Други октобар“ Вршац за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године.

3. Доношење Одлуке о установљавању права коришћења на становима у јавној својини Града Вршца изграђеним на катастарским парцелама број 1102 КО Вршац број посебног дела 5, 4363 КО Вршац број посебног дела 1 и 5820 КО Вршац број посебног дела 2 у корист Центра за социјални рад Града Вршца.

4. Доношење Одлуке о отуђењу из јавне својине Града Вршца катастарске парцеле број 8802/16 КО Вршац јавним надметањем.

5. Доношење Одлуке о отуђењу из јавне својине Града Вршца катастарске парцеле број 8805/2 КО Вршац јавним надметањем.

6. Доношење Одлуке о отуђењу катастарске парцеле број 18313 КО Вршац из јавне

својине Града Вршца поступком јавног надметања.

7. Доношење Одлуке о отуђењу из јавне својине Града Вршца катастарске парцеле 4318/2 КО Вршац.

8. Доношење Одлуке о отуђењу из јавне својине Града Вршца зграде пословних услуга у Вршцу у улици Космајска на катастарској парцели број 9585/7 КО Вршац.

9. Доношење Одлуке о отуђењу из јавне својине Града Вршца катастарских парцела

у радној зони, део блока 82 /Технолошки парк/ у Вршцу.

10. Доношење Одлуке о покретању поступка отуђења из јавне својине Града Вршца катастарске парцеле број 6275/1 КО Шушара непосредном погодбом.

11. Доношење Одлуке о покретању поступка размене непокретности у КО Потпорањ непосредном погодбом између Града Вршца и Громовић Радише из Потпорња.

12. Разматрање Решења о давању сагласности и одобравању продаје непокретне имовине ДОО „Хелвеција“ Вршац Костић Браниславу из Вршца, катастарска парцела број 2560 КО Вршац, Брегалничка 39.

13. Доношење Одлуке о давању сагласности за закључење Споразума о уређењу међусобних права и обавеза са Грујић (дев.Женар) Виора поводом отуђења непокретности - гараже број 6 у Вршцу, Омладински трг 6.

14. Доношење Одлуке о давању сагласности на закључење Споразума о уређењу међусобних права и обавеза са Божуновић Радетом поводом отуђења непокретности – гараже број 11 у Вршцу, Омладински трг 6.

15. Доношење Одлуке о давању сагласности на пројекат препарцелације катастарских парцела број 8830/46, 8905, 8910/2, 8909/2, 9685/1, 9685/2, 9685/3, 9685/4, 9685/5, 9685/6,

9685/7, 9685/8, 9685/9 и 9685/10 КО Вршац у насељу Хемоград у Вршцу које се налазе у оквиру блока 48.

16. Доношење Одлуке о давању сагласности на пројекат препарцелације катастарских парцела број 8831/1, 8831/2, 8831/3, 8831/4, 8831/5, 8831/6, 8831/7, 8831/8, 8831/9, 8831/10, 8886/3, 8874/2, 8817/25, 8894, 8830/2, 8830/3, 8830/4, 8830/5, 8830/16, 8830/17, 8830/18, 8830/19, 8830/20, 8830/21, 8830/22, 8830/23, 8830/24, 8830/25, 8830/26, 8830/27,

8830/28, 8830/29, 8830/30, 8830/31, 8830/32, 8830/33, 8914/4, 8817/1, 8817/4, 8817/5, 8817/6, 8817/7, 8817/8, 8817/9, 9677/2, 9685/39, 9685/11, 9680, 9681, 9685/40, 8816/1 КО Вршац у насељу Хемоград у Вршцу које се налазе у оквиру блока 48.

17. Доношење Одлуке о давању сагласности и усвајању Предлога Пројекта јавно-приватног партнерства – за поверавање обављања комуналне делатности зоохигијене спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на територији града Вршца.

18. Доношење Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о образовању повереника и јединица цивилне заштите на територији Општине Вршац.

19. Доношење Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о одређивању оспособљених предузећа и других правних лица за заштиту и спасавање на територији Општине Вршац.

20. Доношење Одлуке о стављању ван снаге Одлуке о прибављању права службености колског пролаза на катастарској парцели број 4 КО Гудурица у корист катастарске парцеле број 3 КО Гудурица.

21. Разматрање и усвајање измене Програма изградње фекалне канализације из средстава самодоприноса за 2022. годину.

22. Разматрање Решења о измени Решења о постављењу чланова Градског штаба за ванредне ситуације.

23. Разматрање Решења о изменама Решења о именовању чланова Школског одбора Основне школе «Олга Петров Радишић» у Вршцу.

ПРЕДСЕДНИК

СКУПШТИНЕ ГРАДА

др Предраг Мијатовић с.р.

 

Прилози:

Оставите свој коментар:
Име:
И-мејл:
Коментар:
Упишите бројеве:
 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • LAP