Vesti

OGLAS Za davanje lokacija za postavljanje PRIVREMENIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA  u Vršcu
OGLAS Za davanje lokacija za postavljanje PRIVREMENIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA  u Vršcu
Petak, 23. Januar 2015.

O G L A S


ZA DAVANjE LOKACIJA ZA POSTAVLjANjE PRIVREMENIH OBJEKATA NA JAVNIM POVRŠINAMA  U VRŠCU


    Raspisuje se oglas za za sprovođenje javnog nadmetanja za davanje lokacija na javnoj površini u Vršcu, radi postavljanja privremenih objekata na sledećim lokacijama predviđenim Planom razmeštaja privremenih objekata

preuzmite ceo tekst oglasa ovde

obrazac možete preuzeti ovde


Poziv za dostavljanje predloga za članove komisije za ocenu projekata i dodelu sredstava iz oblasti javnog informisanja
Poziv za dostavljanje predloga za članove komisije za ocenu projekata i dodelu sredstava iz oblasti javnog informisanja
Petak, 23. Januar 2015.

Republika Srbija
OPŠTINA VRŠAC
OPŠTINSKO VEĆE
Broj: Sl/2015-III-01
Dana: 22. januara 2015.
Vršac, Trg pobede 1

Opštinsko veće Opštine Vršac uputilo je Javni poziv za učešće na konkursu Opštine Vršac za obezbeđivanje sredstava iz budžeta Opštine Vršac za 2015. godinu za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, i  objavilo ga na veb-sajtu Opštine Vršac www.vrsac.org.rs, dana 12. januara 2015. godine. U Javnom pozivu nije navedeno obaveštenje  za predlaganje članova komisije, te  se ovim putem upućuje      p o z i v   zainteresovanim 


NOVINARSKIM I MEDIJSKIM UDRUŽENjIMA
 I MEDIJSKIM STRUČNjACIMA

da najkasnije do 27. januara 2015. godine   dostave svoj predlog za članove komisije koja će ocenjivati pojekte i predložiti dodelu sredstava. 

Pravo na predlaganje članova  imaju novinarska i medijska udruženja koja su registrovana najmanje tri godine  pre datuma raspisivanja konkursa. 

Uz predlog je potrebno dostaviti dokaz  da je udruženje registrovano najmanje tri godine pre  datuma raspisivanja konkursa.  

Predlog  dostaviti u skeniranom obliku elektronskim putem na mejl adresu: kabinet@vrsac.org.rs  ili preporučenom poštanskom pošiljkom  na adresu: Opština Vršac, Opštinsko veće, Vršac, Trg pobede 1, sa naznakom: Za komisiju za medije.


PREDSEDAVAJUĆI
OPŠTINSKOG VEĆA
Predsednik Opštine Vršac
Čedomir Živković

Konkurs za dodelu materijalne pomoći studentima
Konkurs za dodelu materijalne pomoći studentima
Utorak, 13. Januar 2015.

Na osnovu člana 9 Odluke o načinu i kriterijumima raspodele sredstava za dodelu materijalne pomoći učenicima i studentima sa teritorije opštine Vršac («Službeni list opštine Vršac br.4/2010,  4/2012 i 17/2013), Komisija za dodelu materijalne pomoći učenicima i studentima sa teritorije opštine Vršac, raspisuje


K O N K U R S
ZA DODELU MATERIJALNE POMOĆI STUDENTIMA I  UČENICIMA SREDNjIH ŠKOLA SA PODRUČJA OPŠTINE VRŠAC ZA 2015. GODINU


I
            Raspisuje se konkurs za dodelu materijalne pomoći za 15 studenata prve godine fakulteta, 30 studenata druge i ostalih godina fakulteta  i 35 učenika srednjih škola.

JAVNI POZIV  ZA UČEŠĆE NA KONKURSU OPŠTINE VRŠAC ZA OBEZBEĐIVANjE SREDSTAVA IZ BUDžETA OPŠTINE VRŠAC ZA 2015. GODINU ZA OSTVARIVANjE JAVNOG INTERESA U OBLASTI  JAVNOG INFORMISANjA
JAVNI POZIV  ZA UČEŠĆE NA KONKURSU OPŠTINE VRŠAC ZA OBEZBEĐIVANjE SREDSTAVA IZ BUDžETA OPŠTINE VRŠAC ZA 2015. GODINU ZA OSTVARIVANjE JAVNOG INTERESA U OBLASTI  JAVNOG INFORMISANjA
Ponedeljak, 12. Januar 2015.

Na osnovu člana 17 stav 1 Zakona o javnom informisanju i medijima („Sl. glasnik RS“, broj 83/2014) i člana 7 stav 1 Pravilnika o načinu i postupku  raspodele sredstava za rad i sufinansiranje programa/projekata udruženja građana, organizacija i saveza iz budžeta Opštine Vršac („Sl. list Opštine Vršac“, broj 4/2014), Opštinsko veće Opštine Vršac, svim zainteresovanim  pravnim i fizičkim licima sa teritorije opštine Vršac  upućuje 

 

JAVNI POZIV

ZA UČEŠĆE NA KONKURSU OPŠTINE VRŠAC ZA OBEZBEĐIVANjE SREDSTAVA IZ BUDžETA OPŠTINE VRŠAC ZA 2015. GODINU ZA OSTVARIVANjE JAVNOG INTERESA U OBLASTI  JAVNOG INFORMISANjA

 

 

I  PREDMET KONKURSA

Predmet konkursa je izbor projekata iz oblasti javnog informisanja na teritoriji opštine Vršac, putem štampanih, radio, televizijskih i elektronskih  medija, koji će biti sufinansirani  sredstvima iz budžeta Opštine Vršac za 2015. godinu,  u ukupnom iznosu od  12.000.000,00  dinara.

 

Konkurs se raspisuje za sprovođenje projekata u 2015. godini.

 

Projekti koji se predlažu treba da su namenjeni javnom informisanju stanovnika opštine Vršac  o zbivanjima na lokalnom nivou, odnosno o radu organa Opštine Vršac kao lokalne samouprave, o zbivanjima  u obrazovanju, o zdravlju ljudi,  kulturi, umetničkom stvaralaštvu sportu, turizmu, poljoprivredi, privredi, preduzetništvu, o ljudskim pravima, zaštiti životne sredine, zaštiti  dece i omladine, zaštiti životne sredine, fizičkoj kulturi, o razvoju demokratije, unapređivanju pravne i socijalne države.

 

II  CILj KONKURSA

Cilj konkursa je  istinito, pravovremeno, nepristrasno i potpuno informisanje svih građana na teritoriji opštine Vršac o svemu što se odnosi na vršenje vlasti na lokalnom nivou, o delatnostima od javnog interesa, o radu ustanova i drugih subjekata koji se finanisraju iz budžeta Opštine Vršac, o zbivanjima i događajima u javnom sektoru,  zatim podsticanje raznovrsnosti medijskih  sadržaja, slobode izražavanja ideja i mišljenja, slobodnog razvoja nezavisnih i  profesionalnih medija, odnosno o svemu  o čemu javnost ima opravdan interes da zna.

 

III PRAVO UČEŠĆA

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU IMAJU:

a) izdavač medija koji je upisan u registar medija,

b) pravno lice, odnosno preduzetnik koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji  priloži dokaz  da će sufinansiran  medijski sadržaj biti realizovan  putem medija,

 

NA KOKURSU SE MOŽE UČESTVOVATI SAMO JEDNIM PROJEKTOM.

IZDAVAČ VIŠE MEDIJA MOŽE KONKURISATI JEDNIM PROJEKTOM  ZA SVAKI MEDIJ.

 

PRAVO UČEŠĆA NA KONKURSU NEMAJU IZDAVAČI  MEDIJA KOJI SE FINANSIRAJU IZ JAVNIH PRIHODA.

 

Pravno lice ili preduzetnik koji je prethodne  godine  bio korisnik  budžetskih sredstava za informisanje može biti učesnik ovog konkursa samo pod uslovom  da je dostavio  odgovarajući  izveštaj o ostvarenm mesečnim obavezama, određen ugovorom  zaključenim sa Opštinom Vršac po tom osnovu.

 

 

IV KRITERIJUMI ZA UČEŠĆE

KRITERIJUMI ZA UČEŠĆE NA KONKURSU SU:

1) PROJEKAT  U   SMISLU OVOG KONKURSA PODRAZUMEVA  ZAOKRUŽENU PROGRAMSKU CELINU  ILI DEO CELINE (ŽANROVSKA ILI VREMENSKA) KOJOM SE DOPRINOSI  OSTVARIVANjU JAVNOG INTERESA, ODNOSNO:

-   ISTINITOM, NEPRISTRASNOM, PRAVOVREMENOM I POTPUNOM INFORMISANjU SVIH GRAĐANA U OPŠTIN VRŠAC,

- OSTVARIVANjU JAVNOG INTERESA PODSTIČUĆI RAVNOPRAVNOST MEDIJSKIH SADRŽAJA, SLOBODU IZRAŽAVANjA IDEJA I MIŠLjENjA, SLOBODAN RAZVOJ  NEZAVISNIH I  PROFESIONALNIH MEDIJA,  ZADOVOLjAVANjU POTREBA GRAĐANA ZA INFORMACIJAMA I SADRŽAJIMA IZ SVIH OBLASTI ŽIVOTA, BEZ DISKRIMINACIJE,

- INFORMISANjU SVIH GRAĐANA BEZ OBZIRA  NA STAROSNU DOB, VERSKU I POLITIČKU OPREDELjENOST, NACIONALNU I RASNU PRIPADNOST,

- INFORMISANjU I PODRŠCI U PROIZVODNjI MEDIJSKIH SADRŽAJA O OBRAZOVANjU UKLjUČUJUĆI I  MEDIJSKU PISMENOST KAO DEO OBRAZOVNOG SISTEMA, ZDRAVLjU LjUDI, ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE, RAZVOJU LjUDSKIH PRAVA I DEMOKRATIJE, UNAPREĐIVANjU PRAVNE I SOCIJALNE DRŽAVE, SLOBODNOM RAZVOJU LIČNOSTI, RAZVOJU NAUKE, SPORTA I FIZIČKE KULTURE,  VERSKIM PRAVIMA, ZAŠTITI DECE I OMLADINE, KULTURI, UMETNIČKOM STVARALAŠTVU, PRIVREDI, PREDUZETNIŠTVU,  UNAPREĐIVANjU MEDIJSKOG I  NOVINARSKOG PROFESIONALIZMA,

-  INFORMISANjU O PITANjIMA OD INTERESA ZA JAVNOST (OBJAVLjIVANjE INFORMACIJA, O DOGAĐAJIMA I LIČNOSTIMA O KOJIMA JAVNOST  IMA OPRAVDAN INTERES DA ZNA).

 

 

2)   UČESNIK KONKURSA MOŽE PREDLOŽITI  SUFINANSIRANjE PROJEKTA  U IZNOSU KOJI NE PRELAZI  80% VREDNOSTI PROJEKTA  A NAJVIŠE DO IZNOSA KOJI JE UTVRĐEN KONKURSOM.

 

         

V  TRAJANjE  JAVNOG POZIVA

KONKURS JE OTVOREN 8  DANA (SLOVIMA: OSAM DANA) OD DANA OBJAVLjIVANjA NA VEB-SAJTU OPŠTINE VRŠAC www.vrsac.org.rs.

 

 

VI PRIJAVA

PRIJAVA SE PODNOSI NA OBRASCU, KOJI JE PROPISALO MINISTARSTVO KULTURE I INFORMISANjA.

 

PODNOSILAC PROJEKTA DUŽAN  JE DA UZ POPUNjEN FORMULAR PRIJAVE  PODNESE I  SLEDEĆU DOKUMENTACIJU:

 

-          dokaz o registraciji izdavača medija,

-          dokaz o registraciji pravnog lica, odnosno preduzetnika koji se bavi proizvodnjom medijskog sadržaja,

-          dokaz da će sufinansiran medijski sadržaj biti realizovan putem medija,

-          projekat, sa detaljnim opisom,

-          detaljno razrađen budžet projekta (specifikacija troškova iskazana  isključivo  u dinarima),

-          specifikacija troškova i ukupan iznos koji se potražuje od Opštine Vršac,

-          opciono – vizuelna projektna dokumentacija: fotografije, štampani materijtal, materijal na CD-u i sl.               

 

Prijava sa dokumentacijom  se podnosi  u 1  primerku putem pisarnice Opštinske uprave Opštine Vršac, Trg pobede 1, sa naznakom: Za konkurs za javno informisanje,  putem pošte, preporučenom pošiljkom sa svom  potrebnom dokumentacijom.

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti  razmatrane.

 

VII  OCENA PROJEKATA

PRIJAVE NA KONKURS BIĆE OCENjENE PREMA MERI U KOJOJ SU PREDLOŽENE PROJEKTNE AKTIVNOSTI PODESNE DA OSTVARE  OPŠTI INTERES  U OBLASTI JAVNOG INFORMISANjA I PREMA MERI U KOJOJ, NA OSNOVU PODNETE DOKUMENTACIJE, UČESNIK NA KONKURSU PRUŽA VEĆU GARANCIJU PRIVRŽENOSTI PROFESIONALNIM I ETIČKIM MEDIJSKIM  STANDARDIMA.

 

KRITERIJUMI ZA OCENjIVANjE PROJEKTA SU:

-          značaj projekta  za ostvarivanje prava na javno informisanje,

-          dostupnost većem  broju korisnika,

-          doprinos raznolikosti medijskih  sadržaja i pluralizmu ideja i vrednosti,

-          originalnost i značaj projekta za unapređenje prava na informisanje,

-          unapređenje medijskog stvaralaštva u oblasti kulture, nauke i obrazovanja,

-          informisanje i  edukacija dece i mladih,

-          period realizacije projekta,

-          broj planiranih medijskih sadržaja (emisija, stranica u štampi, internet stranica itd.),

-          iznos sredstava za koji se aplicira,

-          primarne i sekundarne ciljne grupe na koje se projekat odnosi,

-          značaj, odnosno  cilj koji se planira  ostvariti realizacijom projekta,

-          opšti cilj projekta  (promena i korist za ciljnu grupu u oblasti javnog informisanja),

-          specifični ciljevi projekta (merljivi i vremenski određeni-očekivana pozitivna promena za ciljnu grupu),

-          rizik, odnosno moguće poteškoće u realizaciji projekta.

 

Ocenu projekata podnetih na konkurs  vršiće  stručna komisija  od 3  (slovima: tri) člana koje imenuje Predsednik Opštine Vršac  i to iz reda nezavisnih stručnjaka  za medije i  medijskih radnika koji nisu u sukobu interesa i ne obavljaju javnu funkciju.

 

VIII NAPOMENE

Obrazloženo rešenje o raspodeli sredstava donoće Predsednik Opštine Vršac,   a na osnovu  obrazloženog predloga  komisije i biće objavljeno  na navedenom veb-sajtu Opštine Vršac.

Rešenje će biti dostavljeno  svakom učesniku konkursa u elektronskoj formi.

Rešenje  je konačno i protiv njega se može pokrenuti upravni spor. 

 

Na osnovu rešenja  biće zaključen ugovor sa licem koje je dobilo sredstva za sufinansiranje  projektnih aktivnosti.

 

IX OBJAVLjIVANjE  JAVNOG POZIVA

Javni poziv biće objavljen na veb-sajtu  Opštine Vršac www.vrsac.org.rs i u nedeljnim novinama  NID VRŠAČKA KULA DOO i D.O.O. „VRŠALICA“ Vršačke Vesti koje se distribuiraju  na području opštine Vršac.

 

Za sva  pitanja vezana  za postupak prijavljivanja na ovaj konkurs, zainteresovani se mogu obratiti telefonom na broj: 013 800 509, lično  u  kancelariju broj 110, zgrada Opštine Vršac, Trg pobede 1 ili na elektronsku adresu: kabinet@vrsac.org.rs

Kontakt osoba: Barbara Vesin Stojić.

 

 

U Vršcu,12. januar  2015. godine  

 

 

 

 

                                                                                                 PREDSEDAVAJUĆI

                                                                                               OPŠTINSKOG VEĆA

                                                                                                     Vladan Stajić

 

 

 

 

Objavljeno na  veb-sajtu Opštine Vršac dana 12. januara  2015. godine.

obrasce možete preuzeti ovde


 

 

<<  < Nazad 1 - 4 of 205 Napred >  >>
Anketa
Kako ocenjujete
turističku ponudu
opštine Vršac?
Odlična
Dobra
Može biti i bolja
Loša
Ne znam
Arhiva