Vesti

Rešenje o dodeli sredstava po konkursu iz oblasti nacionalnih manjina za prvu polovinu 2016. godine
Rešenje o dodeli sredstava po konkursu iz oblasti nacionalnih manjina za prvu polovinu 2016. godine
Petak, 18. Mart 2016.

Na osnovu člana 46. Statuta Opštine Vršac („Sl. list Opštine Vršac“ broj 10/2008, 13/2008 i 3/2015), člana 13. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku raspodele sredstava za rad i sufinansiranje programa/projekata udruženja građana, organizacija i saveza iz budžeta Opštine Vršac („Sl. list Opštine Vršac“ broj  04/2014) i predloga Komisije za sprovođenje konkursa za raspodelu budžetskih sredstava za rad i sufinansiranje udruženja građana za oblast prava nacionalnih manjina, dana 07. marta 2016. godine, Predsednik Opštine Vršac, doneo je 

R E Š E Nј E
O DODELI SREDSTAVA ZA RAD  I SUFINANSIRANјE  PROGRAMA/PROJEKATA  UDRUŽENјA GRAĐANA, ORGANIZACIJA I SAVEZA  IZ BUDžETA OPŠTINE VRŠAC ZA OBLAST PRAVA NACIONALNIH MANјINA ZA PRVU POLOVINU 2016. GODINE

I

Sredstva iz budžeta Opštine Vršac za 2016. godinu, funkcija 160, pozicija 55, ekonomska klasifikacija 481 Programi nacionalnih manjina, dodelјuju se za programe/projekte udruženjima građana, organizacijama i savezima iz oblasti prava nacionalnih manjina, koji deluju na teritoriji opštine Vršac, za period januar-jun 2016. godine, u iznosu od 600.000,00 dinaraRešenje o dodeli sredstava po konkursu iz oblasti socijalne zaštite za prvu polovinu 2016. godine
Rešenje o dodeli sredstava po konkursu iz oblasti socijalne zaštite za prvu polovinu 2016. godine
Petak, 18. Mart 2016.

Na osnovu člana 46. Statuta Opštine Vršac („Sl. list Opštine Vršac“, broj 10/2008, 13/2008 i 3/2015), člana 13. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku raspodele sredstava za rad i sufinansiranje programa/projekata udruženja građana, organizacija i saveza iz budžeta Opštine Vršac („Sl. list Opštine Vršac“, broj 04/2014), člana 13. Pravilnika o načinu i postupku raspodele sredstava iz budžeta Opštine Vršac iz oblasti socijalne zaštite („Sl. list Opštine Vršac“, broj 8/2014) i predloga Komisije za sprovođenje konkursa za raspodelu budžetskih sredstava za rad i sufinansiranje udruženja građana za oblast socijalne zaštite, dana 07. marta 2016. godine, Predsednik Opštine Vršac, doneo je 

R E Š E Nј E
O DODELI SREDSTAVA ZA RAD  I SUFINANSIRANјE  PROGRAMA/PROJEKATA  UDRUŽENјA GRAĐANA, ORGANIZACIJA I SAVEZA  IZ BUDžETA OPŠTINE VRŠAC ZA OBLAST SOCIJALNE ZAŠTITE ZA PRVU POLOVINU 2016. GODINE

I

Sredstva iz budžeta Opštine Vršac za 2016. godinu, funkcija 160, pozicija 56, ekonomska klasifikacija 481 – Dotacije nevladinim organizacijama, za prvu polovinu 2016. godine, u iznosu od 1.750.000,00 dinaraRešenje o dodeli sredstava po konkursu iz oblasti poljoprivrede za prvu polovinu 2016. godine
Rešenje o dodeli sredstava po konkursu iz oblasti poljoprivrede za prvu polovinu 2016. godine
Petak, 18. Mart 2016.

Na osnovu člana 46. Statuta Opštine Vršac («Sl. list Opštine Vršac», broj 10/2008, 13/2008 i 3/2015), člana 13. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku raspodele sredstava za rad i sufinansiranje programa/projekata udruženja građana, organizacija i saveza iz budžeta Opštine Vršac («Sl. list Opštine Vršac», broj  04/2014) i predloga Komisije za sprovođenje konkursa za raspodelu budžetskih sredstava za rad i sufinansiranje udruženja građana za oblast polјoprivrede, dana 07. marta 2016. godine, Predsednik Opštine Vršac, doneo je 

R E Š E Nј E
O DODELI SREDSTAVA ZA RAD  I SUFINANSIRANјE PROGRAMA/PROJEKATA  UDRUŽENјA GRAĐANA, ORGANIZACIJA  I SAVEZA  IZ BUDžETA OPŠTINE VRŠAC ZA OBLAST POLjOPRIVREDE ZA PRVU POLOVINU 2016. GODINE

I

Sredstva iz budžeta Opštine Vršac za 2016. godinu, funkcija 420, pozicija 591, ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama u polјoprivredi, dodelјuju se za programe/projekte udruženjima građana, organizacijama i savezima iz oblasti polјoprivrede, koji deluju na teritoriji opštine Vršac, za period januar-jun 2016. godine, u iznosu od 1.200.000,00 dinara, 

Kompletno rešenje možete preuzeti ovde


Oglas za davanje lokacija za postavljanje aparata za kokice na javnoj površini u Vršcu
Oglas za davanje lokacija za postavljanje aparata za kokice na javnoj površini u Vršcu
Petak, 11. Mart 2016.

Na osnovu Zaključka Opštinskog veća Opštine Vršac, br. 06.2-37/2015-III-01 od 16. decembra 2015. godine Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za postavljanje privremenih objekata Vršcu, raspisuje

O G L A S

ZA DAVANjE LOKACIJA ZA POSTAVLJANjE APARATA ZA KOKICE  NA JAVNOJ POVRŠINI  U VRŠCU

Raspisuje se oglas za za sprovođenje javnog nadmetanja za davanje lokacija na javnoj površini u Vršcu, radi postavljanja aparata za kokice, na sledećim lokacijama predviđenim Planom razmeštaja privremenih objekata i to:

1) Lokacija 12A,  u Ulici Sterijina,  kod raskrsnice sa ulicom Vuka Karadžića, ispred kućnog broja 26,
2) Lokacija 45B na Trgu Svetog Teodora Vršačkog, između kućnog broja 11 i trgovine «Gomex»,
3) Lokacija 54A na Trgu Nikole Pašića,
4) Lokacija 55A u ulici Balkanska, pored sporednog ulaza u Gradski park.


<<  < Nazad 1 - 4 of 269 Napred >  >>