Obaveštenja
Vesti

R E Š E Nj E O DODELI SREDSTAVA ZA RAD I SUFINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA, ORGANIZACIJA I SAVEZA IZ BUDžETA OPŠTINE VRŠAC  IZ OBLASTI SPORTA ZA PERIOD JUL-DECEMBAR 2015. GODINE
 R E Š E Nj E O DODELI SREDSTAVA ZA RAD I SUFINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA, ORGANIZACIJA I SAVEZA IZ BUDžETA OPŠTINE VRŠAC  IZ OBLASTI SPORTA ZA PERIOD JUL-DECEMBAR 2015. GODINE
Petak, 21. Avgust 2015.

Na osnovu člana 46. Statuta Opštine Vršac („Službeni list Opštine Vršac„ broj 10/2008, 13/2008 i 3/2015), člana 13. stav  2.  Pravilnika o načinu i postupku raspodele sredstava za rad i sufinansiranje programa/projekata udruženja građana, organizacija i saveza  iz budžeta Opštine Vršac („Službeni list Opštine Vršac,, broj 4/2014), Predsednik Opštine, dana 11.08.2015. godine, doneo je

R E Š E Nj E
O DODELI SREDSTAVA ZA RAD I SUFINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA, ORGANIZACIJA I SAVEZA IZ BUDžETA OPŠTINE VRŠAC  IZ OBLASTI SPORTA ZA PERIOD JUL-DECEMBAR 2015. GODINE

I
Sredstva iz budžeta Opštine Vršac za 2015. godinu, Glava 6.1, funkcija 810 Usluge rekreacije i sporta dodeljuju se za programe/projekte udruženjima građana, organizacijama i savezima iz oblasti sporta, koji deluju na teritoriji opštine Vršac, za period jul-decembar 2015. godine, u iznosu od 12.000.000,00 dinara, na sledeći način:

ceo tekst možete preuzeti ovde

R E Š E Nj E O DODELI SREDSTAVA ZA RAD I SUFINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA, ORGANIZACIJA I SAVEZA IZ BUDžETA OPŠTINE VRŠAC  IZ OBLASTI PRAVA NACIONALNIH MANjINA ZA PERIOD JUL-DECEMBAR 2015. GODINE
R E Š E Nj E O DODELI SREDSTAVA ZA RAD I SUFINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA, ORGANIZACIJA I SAVEZA IZ BUDžETA OPŠTINE VRŠAC  IZ OBLASTI PRAVA NACIONALNIH MANjINA ZA PERIOD JUL-DECEMBAR 2015. GODINE
Petak, 21. Avgust 2015.

Na osnovu člana 46. Statuta Opštine Vršac („Službeni list Opštine Vršac“ broj 10/2008, 13/2008 i 3/2015), člana 13. stav 2. Pravilnika o načinu i postupku raspodele sredstava za rad i sufinansiranje programa/projekata udruženja građana, organizacija i saveza iz budžeta Opštine Vršac („Službeni list Opštine Vršac“ broj 4/2014), Predsednik Opštine, dana 11.08.2015. godine, doneo je

R E Š E Nj E
O DODELI SREDSTAVA ZA RAD I SUFINANSIRANjE PROGRAMA/PROJEKATA UDRUŽENjA GRAĐANA, ORGANIZACIJA I SAVEZA IZ BUDžETA OPŠTINE VRŠAC  IZ OBLASTI PRAVA NACIONALNIH MANjINA ZA PERIOD JUL-DECEMBAR 2015. GODINE

I
          Sredstva iz budžeta Opštine Vršac za 2015. godinu, funkcija 160, pozicija 53, ekonomska klasifikacija 481 Dotacije nevladinim organizacijama- Nacionalne manjine, dodeljuju se za programe/projekte udruženjima građana, organizacijama i savezima iz oblasti  prava nacionalnih manjina, koji deluju na teritoriji opštine Vršac, za period jul-decembar 2015. godine, u iznosu od 600.000,00 dinara, na sledeći način:

ceo tekst rešenja možete preuzeti ovde

PREDLOG LISTE REDA PRVENSTVA o dodeli 10 paketa pomoći  u građevinskom materijalu na teritoriji opštine Vršac
PREDLOG LISTE REDA PRVENSTVA o dodeli 10 paketa pomoći  u građevinskom materijalu na teritoriji opštine Vršac
Petak, 24. Jul 2015.

Na osnovu tačke II Odluke o formiranju Opštinske komisije za proces integracije i reintegracije migracionih grupa broj: 011-50/2014-III-01, i člana 4. Ugovora o saradnji broj 9-9/ 88 (401-48/2014-I-01), od 28.04.2014. godine, zaključenim između Komesarijata za izbeglice i migracije i Opštine Vršac, Opštinska komisija za Proces integracije i reintegracije migracionih grupa (u daljem tekstu: Komisija), donosi
PREDLOG LISTE REDA PRVENSTVA

o dodeli 10 paketa pomoći  u građevinskom materijalu na teritoriji opštine Vršac sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova PREDLOG LISTE REDA PRVENSTVA o dodeli 10 paketa pomoći  u građevinskom materijalu na teritoriji opštine VršacPREDLOG LISTE KORISNIKA POMOĆI REPUBLIKE SRBIJE ZA SANACIJU ŠTETE NASTALE USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA
PREDLOG LISTE KORISNIKA POMOĆI REPUBLIKE SRBIJE ZA SANACIJU ŠTETE NASTALE USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA
Ponedeljak, 13. Jul 2015.


Republika Srbija
OPŠTINA  VRŠAC
Komisija za raspodelu sredstava za naknadu štete usled poplava
Broj: Službeno/2015-IV-03
Dana: 09.07.2015. godine
Vršac, Trg  Pobede  br. 1
Tel. br. 800-544
DS

    


    Na osnovu čl.8. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika i načinu dodele sredstava za naknadu štete nastale usled elementarnih nepogoda br.110-5/2015-III-01 od 14.04.2015. godine Komisija za raspodelu sredstava za naknadu štete usled poplava na imovini fizičkih lica i kulturno istorijskim spomenicima u cilju realizacije pomoći republike Srbije za sanaciju štete nastale usled elementarnih nepogoda, utvrđuje


PREDLOG LISTE KORISNIKA POMOĆI REPUBLIKE SRBIJE ZA SANACIJU ŠTETE NASTALE USLED ELEMENTARNIH NEPOGODA

Spisak korisnika pomoći pojedinačno pobrojanih od rednog broja 1 do broja 481.

    Predlog liste Komisija objavljuje na oglasnoj tabli Opštine Vršac, a obaveštenje o objavljivanju predloga liste na internet stranici Opštine, oglasnim tablama mesnih kancelarija i sredstvima javnog informisanja koja pokrivaju teritoriju Opštine.
    Rok za prigovore je tri dana od dana objavljivanja liste, odnosno do 16.07.2015. godine.
    Prigovori na listu podnose se pismenim putem, Komisiji za raspodelu sredstava za naknadu štete usled poplava, preko pisarnice Opštine Vršac, odnosno preko mesnih kancelarija naseljenih mesta.
        predsednik Komisije
dipl. pravnik Nataša Tadić s.r
<<  < Nazad 1 - 4 of 129 Napred >  >>
Anketa
Kako ocenjujete
turističku ponudu
opštine Vršac?
Odlična
Dobra
Može biti i bolja
Loša
Ne znam
Arhiva