Obaveštenja
Vesti

Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala
Odluka o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala
Sreda, 31. Avgust 2016.

Na osnovu Sporazuma o donaciji zaklјučenog između Banke za razvoj Saveta Evrope i Republike Srbije, u okviru Regionalnog stambenog programa - Potprojekat 2  i člana 1. Ugovora o grantu u okviru potprojekta 2 u okviru Regionalnog stambenog programa, zaklјučenim između Komesarijata za izbeglice i migracije (u dalјem tekstu: Komesarijat), „JUP - Istraživanje i razvoj” d.o.o. (u dalјem tekstu: JUP) i  Grada Vršca (u dalјem tekstu: Grad), broj: 401-114/2015-I'-01 od 16.10.2015.god. i člana 9. tačka 3. Pravilnika o uslovima i merilima, postupku i načinu rada Komisije za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala a u vezi sa članom 19. stav 8. Zakona o izbeglicama („Službeni glasnik RS”, broj: 18/92, „Službeni list SRJ”, broj: 42/02 - SUS i „Službeni glasnik RS”, broj: 30/10), Komisija za izbor korisnika za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala pomoći dana 30.08.2016. godine donosi


O D L U K U

o rešavanju stambenih potreba izbeglica dodelom paketa građevinskog materijala sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broju osvojenih bodova Zaključak Gradskog veća o lokacijama privremenih objekata i cenovnik zakupa javne površine u vreme manifestacije Dani berbe grožđa 2016
Zaključak Gradskog veća o lokacijama privremenih objekata i cenovnik zakupa javne površine u vreme manifestacije Dani berbe grožđa 2016
Ponedeljak, 29. Avgust 2016.

Republika Srbija                                                                               
Autonomna Pokrajina Vojvodina                                                                 
GRAD  VRŠAC                         
GRADSKO  VEĆE         
Broj: 06.2-22/2016-III-01                   
25. avgust 2016.                                       
Vršac, Trg pobede 1                         
Tel. broj: 800-587    

Gradsko veće Grada Vršca, na sednici održanoj 25. avgusta 2016. godine, razmatrajući predlog lokacija privremenih objekata i cenovnika zakupa javne površine u vreme manifestacije „Dani berbe grožđa 2016“, donelo je sledeći

Z A K Lj U Č A K

Usvaja se Plan postavlјanja privremenih objekata u vreme „Dana berbe grožđa 2016“,   59.  manifestacije po redu. 

Utvrđuje se Cenovnik lokacija na javnoj površini za postavlјanje privremenih objekata namenjenih pružanju zabavnih, zanatskih i drugih usluga i prodaju robe na malo za vreme proslave „Dani berbe grožđa 2016“.

Kompletan zaključak možete preuzeti ovde


OGLAS ZA  DODELU  LOKACIJA U VRŠCU  ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA U VREME PROSLAVE  «DANI BERBE GROŽĐA 2016.»
OGLAS ZA  DODELU  LOKACIJA U VRŠCU  ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA U VREME PROSLAVE  «DANI BERBE GROŽĐA 2016.»
Petak, 26. Avgust 2016.

Na osnovu Zaključka Gradskog veća Opštine Vršac broj 06.2-22/2016-III-01 od 25. avgusta 2016. godine,  Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za postavljanje privremenih  objekata  za vreme proslave   «Dani berbe grožđa 2016.» raspisuje

OGLAS
ZA  DODELU  LOKACIJA U VRŠCU
 ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA U VREME PROSLAVE  «DANI BERBE GROŽĐA 2016.»
  
 Raspisuje se oglas za sprovođenje javnog nadmetanja za dodelu lokacija na javnoj površini u Vršcu za postavljanje  privremenih objekata u vreme proslave «Dani berbe grožđa 2016.»  i to :
    a) Lokacije za ugostiteljske objekte
- lokacija «1» (dužine 38 metara) po početnoj ceni od 800.000,00 dinara,
- lokacija «2» (dužine 30 metara) po početnoj ceni od 600.000,00 dinara,
- lokacija «3» (dužine 15 metara) po početnoj ceni od 300.000,00 dinara,
- lokacija «4» (dužine 10 metara) po početnoj ceni od 150.000,00 dinara.

b) Lokacija za objekte za zabavu po početnoj ceni od 1.000.000,00 dinara,

ceo tekst oglasa možete preuzeti ovde

obrazac prijave možete preuzeti ovde

Javni poziv za vršenje usluge skidanja useva sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
Javni poziv za vršenje usluge skidanja useva sa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini
Četvrtak, 18. Avgust 2016.


Na osnovu člana 62. Zakona o polјoprivrednom zemlјištu („Službeni glasnik RS", br. 62/06, 65/08-dr. zakon, 41/09 i 112/15) i na osnovu Odluke o skidanju useva na polјoprivrednom zemlјištu u državnoj svojini koje se koristi bez pravnog osnova na teritoriji grada Vršca („Službeni list Grada Vršca“, br. 10/2016), Gradsko veće Grada Vršca raspisuje


JAVNI POZIV 
ZA VRŠENјE USLUGE SKIDANјA USEVA SA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U
DRŽAVNOJ SVOJINI

<<  < Nazad 1 - 4 of 143 Napred >  >>