Obaveštenja
Vesti

Obaveštenje : aviotretiranje komaraca
Obaveštenje : aviotretiranje komaraca
Ponedeljak, 18. Avgust 2014.


Obaveštavamo javnost da će se, u ponedeljak, dana 18. avgusta 2014. godine, od 18,00 do 22,00 časova, na površini od 4.350 ha, koja obuhvata teritoriju naseljenih mesta Vršac, Pavliš, Vlajkovac, Uljma, Mesić, Kuštilj, Vojvodinci, Izbište, Zagajica, Straža, Vatin, Veliko Središte, Gudurica, Jablanka, Mali Žam, Malo Središte, Markovac, Orešac, Parta, Potporanj, Ritiševo, Sočica i priobalje reke Karaš od Kuštilja do Straže.

Tretman će biti izveden preparatom MOSLINK 0.8 ULV, koji je otrovan za pčele, te se upozoravaju pčelari da preduzmu neophodne mere radi zaštite istih.


NAČELNIK ODELJENJA
ZA KOMUNALNE I STAMBENE POSLOVE
Bosiljko Donevski

OGLAS O RASPISIVANjU JAVNE LICITACIJE za prodaju dva službena vozila marke Lada Niva 1.7 i teretne prikolice putničkog automobila
OGLAS O RASPISIVANjU JAVNE LICITACIJE za prodaju dva službena vozila marke Lada Niva 1.7 i teretne prikolice putničkog automobila
Petak, 08. Avgust 2014.

Republika Srbija
OPŠTINA VRŠAC
OPŠTINSKA UPRAVA
Komisija za sprovođenje javnog nadmetanja za prodaju
službenih vozila
Broj:  404-60/2014-IV-04
Dana: 07.08.2014. godine
Vršac, Trg pobede br. 1
       Tel. br. 800-532

Na osnovu Zaključka Opštinskog veća Opštine Vršac broj 06.2-19/2014-III-01 od 08. jula. 2014. godine Komisija  za sprovođenje sprovođenje javnog nadmetanja za prodaju službenih vozila, objavljuje

OGLAS
O RASPISIVANjU JAVNE LICITACIJE

za prodaju dva službena vozila marke Lada Niva 1.7 i teretne prikolice putničkog automobila

ceo tekst oglasa možete preuzeti ovde

Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za stambeno poslovanje "Vršac" Vršac
Rešenje o imenovanju direktora Javnog preduzeća za stambeno poslovanje
Utorak, 05. Avgust 2014.

Na osnovu člana 32. stav. 1. tačka 9. Zakona o lokalnoj samoupravi («Sl. glasnik RS», br.129/07), člana 21. stav. 2. Zakona o javnim peduzećima («Sl. glasnik RS», br. 119/12, 116/13-autentično tumačenje i čl. 44/14 - dr. zakon), člana 27. stav. 1. tačka 9. Statuta Opštine Vršac («Službeni glasnik Opštine Vršac», br. 10/08 i 13/08) i člana 27. Odluke o osnivanju Javnog preduzeća za stambeno poslovanje «Vršac» («Službeni list Opštine Vršac», br. 4/14), na osnovu sprovedenog javnog konkursa, Skupština opštine Vršac, na sednici održanoj 01.08.2014. godine donela je

R E Š E NJ E
O IMENOVANJU DIREKTORA JAVNOG PREDUZEĆA
ZA STAMBENO POSLOVANJE «VRŠAC» VRŠAC


I
    Nataša Vulić, diplomirani ekonomista iz Vršca, Abraševićeva 52,        i m e n u j e    s e   za direktora Javnog preduzeća za stambeno poslovanje «Vršac» Vršac, bez ograničenja ovlašćenja, počev od 02.08.2014. godine, na period od 4 (četiri) godine.

II
    Imenovani direktor dužan je da stupi na rad najkasnije u roku od osam dana od dana objavljivanja Rešenja u «Službenom glasniku Republike Srbije».

III
    Rešenje objaviti u «Službenom glasniku Republike Srbije», u «Službenom listu Opštine Vršac» i na zvaničnoj internet stranici opštine Vršac
Obrazloženje

    Skupština opštine Vršac, na sednici održanoj 13.06.2014. godine donela je Odluku o sprovođenju javnog konkursa za imenovanje direktora Javnog preduzeća «Vršac» Vršac. Javni konkurs za imenovanje direktora Javnog preduzeća «Vršac» Vršac, objavljen je u «Službenom glasniku Republike Srbije», br. 67/14. od 02.07.2014. godine, dnevnom listu «Danas» dana 08.07.2014. godine i na internet stranici Opštine Vršac.
    Komisija za sprovođenje javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća «Vršac» Vršac po isteku roka konstatovala je da su na javni konkurs za izbor direktora Javnog preduzeća «Vršac» blagovremeno podnete dve prijave. Uvidom u dostavljenu dokumentaciju, Komisija je na sednici održanoj 18.07.2014. godine sastavila spisak kandidata koji ispunjavaju uslove i sprovela izborni postupak
    Na osnovu izbornog postupka, Komisija je utvrdila rang listu kandidata za izbor direktora Javnog preduzeća «Vršac» Vršac i zajedno sa zapisnikom dostavila je Opštinskoj upravi Opštine Vršac, radi pripreme predloga akta o imenovanju direktora.
    Na osnovu dostavljene rang liste kandidata i zapisnika Komisije, utvrđen je predlog da se za direktora Javnog preduzeća «Vršac» Vršac na period od četiri godine, imenuje Nataša Vulić, diplomirani ekonomista, iz Vršca, Abraševićeva 52.
    Ovo Rešenje je konačno.

Republika Srbija
OPŠTINA VRŠAC
SKUPŠTINA OPŠTINE VRŠAC

Broj:02-062/2014-II-01                                                                      
Datum:01.08.2014. godine                                                 
Vršac, Trg pobede br.1

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE

Jovica Zarkula 


O G L A S ZA DAVANjE LOKACIJA ZA POSTAVLjANjE PRIVREMENIH OBJEKATA NA VRŠAČKOM JEZERU
 O G L A S ZA DAVANjE LOKACIJA ZA POSTAVLjANjE PRIVREMENIH OBJEKATA NA VRŠAČKOM JEZERU
Petak, 20. Jun 2014.

Na osnovu Zaključka Opštinskog veća Opštine Vršac, br. 06.2-11/2014-III-01 od 19.05.2014. godine Komisija za sprovođenje postupka davanja lokacija na Vršačkom jezeru, raspisuje

O G L A S

ZA DAVANjE LOKACIJA ZA POSTAVLjANjE PRIVREMENIH OBJEKATA NA VRŠAČKOM JEZERU

    Raspisuje se oglas za za sprovođenje javnog nadmetanja za davanje lokacija na Vršačkom jezeru, radi postavljanja privremenih objekata na sledećim lokacijama predviđenim Planom lokacija pokretnih i montažnih objekata na «Vršačkom jezeru».

ceo tekst možete preuzeti ovde
<<  < Nazad 1 - 4 of 107 Napred >  >>
Anketa
Kako ocenjujete
turističku ponudu
opštine Vršac?
Odlična
Dobra
Može biti i bolja
Loša
Ne znam
Arhiva