Obaveštenja
Vesti

U TOKU JE UPIS PRIPADNIKA NACIONALNIH MANjINA U POSEBAN BIRAČKI SPISAK
U TOKU JE UPIS PRIPADNIKA NACIONALNIH MANjINA U POSEBAN BIRAČKI SPISAK
Četvrtak, 03. Decembar 2009.

OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE VRŠAC OBAVEŠTAVA PRIPADNIKE NACIONALNIH MANjINA SA PODRUČJA OPŠTINE DA JE U TOKU UPIS PRIPADNIKA NACIONALNIH MANjINA U POSEBAN BIRAČKI SPISAK U SKLADU SA ZAKONOM O NACIONALNIM SAVETIMA NACIONALNIH MANjINA.

POSEBAN BIRAČKI SPISAK NAMENjEN JE IZBORU NACIONALNIH SAVETA, KAO I U SVRHU OSTVARIVANjA DRUGIH PRAVA NACIONALNIH MANjINA AKO JE TO PROPISANO ZAKONOM ILI PROPISOM AUTONOMNE POKRAJINE.

PRAVO UPISA U POSEBAN BIRAČKI SPISAK IMA SVAKI PRIPADNIK NACIONALNE MANjINE SA PRAVOM GLASA I SA PREBIVALIŠTEM NA TERITORIJI OPŠTINE VRŠAC.

ZAHTEV ZA UPIS U POSEBAN BIRAČKI SPISAK PODNOSI SE LIČNO NA PISARNICI  OPŠTINSKE UPRAVE ILI U MESNOJ KANCELARIJI U NASELjENIM MESTIMA NA PROPISANOM OBRASCU UZ UVID U LIČNA DOKUMENTA PODNOSIOCA ZAHTEVA ILI POSEBNO PUTEM POŠTE. ZAHTEV SE POPUNjAVA NA SRPSKOM JEZIKU ĆIRILIČNIM PISMOM ILI NA JEZIKU NACIONALNE MANjINE NA RUMUNSKOM ILI MAĐARSKOM JEZIKU.

ZAHTEVI SE PODNOSE NAJKASNIJE 15 DANA PRE DANA ODRŽAVANjA IZBORA ZA NACIONALNE SAVETE.

                                                          OPŠTINSKA UPRAVA OPŠTINE VRŠAC


PRODAJU PUTNIČKOG AUTOMOBILA JAVNIM NADMETANJEM
PRODAJU PUTNIČKOG AUTOMOBILA JAVNIM NADMETANJEM
Petak, 02. Oktobar 2009.


Na osnovu Zaključka Opštinskog veća Vršac broj 06.2-13/2008-III-01, Opštinska uprava Vršac
    
O G L A Š A V A

PRODAJU PUTNIČKOG AUTOMOBILA JAVNIM NADMETANJEM

Predmet prodaje:

1)    Putničko vozilo marke CHRYSLER tip STRATUS, reg.oznaka VŠ- 132-06, vlasnika SO VRŠAC, Opštinska uprava Vršac Trg Pobede 1, broj šasije 1C3EMNGCOWN261945, broj motora ST20PC34091, godina proizvodnje 1998, prva registracija 05.02.1999. godine, snage motora 98KW (KS), radne zapremine motora 1996 cm³, broj mesta za sedenje 5(pet), boje karoserije plava metalik G4, ( digitalna klima, presvlake), čija je početna cena u iznosu 373.682,00 dinara što predstavlja prosečnu procenjenu tržišnu vrednost.

Uslovi prodaje:

Automobil se prodaje u viđenom stanju, bez prava na reklamiranje i može se razgledati u dogovoru sa kontakt osobom svakog radnog dana od 07,00 do 15,00 sati.

Prodaja će se obaviti putem usmenog javnog nadmetanja – licitacije dana 24.10. 2009. godine sa početkom u 11,00 sati u Vršcu, Trg Pobede 1.

Pravo na licitaciju imaju sva pravna i fizička lica koja prethodno uplate depozit u visini od 10 % od početne cene licitiranog vozila na račun Depozit Opštine Vršac broj 840-720804-40 s pozivom na broj: odobrenje po modelu 97, kontrolni broj i šifra opštine 54-241 u Upravi za trezor Vršac.

Depozit se vraća u roku od 3 dana od dana završetka licitacije svim učesnicima osim učesniku koji ponudi najpovoljniju cenu.

Učesnici javnog nadmetanja – licitacije su obavezni da pre početka licitacije daju na uvid ličnu kartu za fizička lica ili overeno punomoćje za pravna lica i dokaz o uplati depozita.

Ukoliko se na licitaciji pojavi samo jedan kupac, smatraće se da je izvršio kupovinu po početnoj ceni.

Učesniku koji bude proglašen za kupca u kupoprodajnu cenu biće uračunat i iznos već uplaćenog depozita.

Kupac se obavezuje da kupoprodajnu cenu uplati u roku od 7 dana od dana završene licitacije na račun prodavca  Opštinska uprava Vršac broj 840-813151843-24 – «Primanja od prodaje ostalih osnovnih sredstava u korist nivoa Opštine» nakon čega će biti zaključen ugovor o kupoprodaji. Ukoliko to ne učini smatraće se da je odustao od ponude i nema pravo na povraćaj uplaćenog depozita.

Sve poreske obaveze, troškovi prenosa i drugi troškovi koji nastanu u postupku realizacije ovog posla padaju na teret kupca .

Bliža obaveštenja od kontakt osobe Milan Panić telefon 063-1153-102.
Do datuma 24.10.2009. godine oglas će biti objevljen i na sajtu Opštine Vršac www.vrsac.org.rs


Oglas za davanje lokacije za postavljanje privremenih ugostiteljskih objekata u vreme Berbe grožđa
Oglas za davanje lokacije za postavljanje privremenih ugostiteljskih objekata u vreme Berbe grožđa
Četvrtak, 20. Avgust 2009.


Na osnovu Zaključka Opštinskog veća Opštine Vršac broj 06.2-31/2009-III-01 od 14. avgusta 2009. godine, Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za postavljanje privremenih  objekata  za vreme proslave   «Berba grožđa 2009.» raspisuje

O G L A S

ZA  DAVANJE  LOKACIJE  ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH UGOSTITELJSKIH OBJEKATA U VREME PROSLAVE 
«BERBA GROŽĐA 2009.» U VRŠCU


    Raspisuje se oglas za sprovođenje javnog nadmetanja za davanje lokacija na javnoj površini za postavljanje  privremenih ugostiteljskih objekata u vreme proslave « Berba grožđa 2009.» u Vršcu, u dane 18., 19. i 20.  septembra 2009. godine i to :

- za lokaciju «1» (dužine 25 metara) u iznosu od 255.000,00 dinara,   
- za lokaciju «2» (dužine 35 metara) u iznosu od 355.000,00 dinara, 
- za lokaciju «3» (dužine 30 metara) u iznosu od 305.000,00 dinara,
- za lokaciju «4» (dužine 10 metara) u iznosu od 105.000,00 dinara,
- za lokaciju «5» (dužine 10 metara) u iznosu od 105.000,00 dinara,
 -za lokaciju «6» (dužine 10 metara) u iznosu od 105.000,00 dinara i
- za lokaciju «7» (dužine   8 metara) u iznosu od   85.000,00 dinara.

Navedene  lokacije nalaze se  na Svetosavskom  trgu  u Vršcu a Plan lokacija može se pogledati svakog radnog dana u kancelariji 214 Opštinske uprave Vršac, u vremenu  od 10 -15  časova.

Postupak javnog nadmetanja sprovodi Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za postavljanje privremenih objekata u vreme proslave          « Berba grožđa 2009.» .

Pravo učešća na javnom nadmetanju imaju pravna lica i preduzetnici koji imaju registrovanu ugostiteljsku delatnost.

Jedan učesnik može se nadmetati za više lokacija a lice koje je ostvarilo pravo na dve lokacije, ne može učestvovati u daljem toku nadmetanja.
Prijava za javno nadmetanje podnosi se na adresu: Opština Vršac, Komisija za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za postavljanje privremenih objekata u vreme proslave  «Berba grožđa 2009.», Trg Pobede  br.1, 26300 Vršac ili   lično  na  pisarnici  Opštinske uprave Vršac (obrazac prijave može se dobiti  u kancelariji 214. Opštinske uprave Vršac ili putem faksa, pozivom na broj 013/800-533)
Uz prijavu podnosi se dokaz o uplati depozita.
Depozit u visini od 10% početne cene, za  svaku lokaciju za koju se nadmeću, učesnici javnog nadmetanja uplaćuju na broj: 840-720804-40, Depozit Opštinske uprave Vršac .

Svim učesnicima  u javnom nadmetanju, osim najpovoljnijem, uplaćeni depozit će se vratiti nakon sprovedenog postupka. Najpovoljnijem učesniku, depozit će biti uračunat u cenu korišćenja lokacije. U slučaju da najpovoljniji  učesnik u javnom nadmetanju i svaki sledeći najpovoljniji učesnik odustane od svoje ponude, depozit se ne vraća.

Rok za podnošenje prijave je do  3. septembra 2009. godine.
Prijave koje su nepotpune i podnete posle roka neće se razmatrati.
U periodu od 04. do 07. septembra 2009. godine zainteresovani učesnici mogu ostvariti uvid u dostavljene prijave.
Javno nadmetanje će se obaviti u Maloj sali ( III sali ) u Opštini Vršac dana 07. septembra 2009.godine u 12 časova.
Prilikom nadmetanja svaka sledeća ponuđena cena ne može biti manja od 5.000,00 niti veća od  10.000,00 dinara u odnosu na prethodno ponuđenu cenu za tu lokaciju.
Najpovoljniji učesnik u javnom nadmetanju dužan je da uplati 50% od ponuđene – izlicitirane  cene do  10. septembra 2009. godine a ostatak do 15. septembra 2009. godine.
U slučaju da se ceo iznos ne uplati u predviđenom  roku  neće se odobriti postavljanje  privremenom objekta.
Sa najpovoljnijim učesnicima javnog nadmetanja zaključiće se ugovor o zakupu  za  svaku lokaciju.

KOMISIJA ZA SPROVOĐENJE POSTUPKA
JAVNOG NADMETANJAPRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA ZA IZBOR PREVOZNIKA PUTNIKA FIJAKERIMA
PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA ZA IZBOR PREVOZNIKA PUTNIKA FIJAKERIMA
Utorak, 11. Avgust 2009.


Na osnovu Zaključka Opštinskog veća broj 06.2-28/2009-III-01 od 14. jula 2009. godine, Komisija za izbor prevoznika koji će obavljati prevoz putnika fijakerima u turističke svrhe u Vršcu raspisuje

J A  V N I   O G L A S

ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA ZA IZBOR PREVOZNIKA KOJI ĆE OBAVLJATI PREVOZ PUTNIKA FIJAKERIMA U TURISTIČKE SVRHE U VRŠCU


PREDMET OGLASA

Predmet oglasa je poveravanje prevoza putnika fijakerom u turističke svrhe u Vršcu na period od 2 (dve) godine.

Prijavu na oglas, odnosno pismenu ponudu za prevoz turista fijakerom može podneti preduzeće, drugo pravno lice ili preduzetnik (u daljem tekstu-prevoznik) koji je registrovan za turističku delatnost, koji ima obezbeđen parking prostor i prostor za smeštaj zaprege.

Uz prijavu se podnose originalna dokumenta ili overene fotokopije koje ne mogu biti starije od 6 (šest) meseci, osim potvrde o zdravstvenom stanju zaprege i to:

-    Izvod iz odgovarajućeg registra kojim se dokazuje da je prevoznik registrovan za obavljanje predmetne delatnosti,
-    Potvrda o zdravstvenom stanju zaprežnih grla ne starija od mesec dana
-    Dokaz o tehničkoj ispravnosti fijakera
-    Fotografiju fijakera kojim će se obavljati predmetna delatnost
-    Izgled uniforme kočijaša
-    polisu osiguranja korisnika prevoza-putnika
-    Ponuđena cena prevoza turista za turističko razgledanje Vršca za jednu vožnju.

Oglas za prikupljanje pismenih ponuda za prevoz turista fijakerom za turističko razgledanje Vršca otvoren je 20 dana od dana objavljivanja u listu »Vršačka kula« i na web sajtu opštine Vršac.

Blagovremenim ponudama smatraće se ponude koje su podnete poštom ili lično na adresu: Opština Vršac, Trg pobede br. 1. 26300 Vršac, sa naznakom »PONUDA ZA PREVOZ PUTNIKA U TURISTIČKE SVRHE – NE OTVARATI,  do 04.09.2009. godine do 15,00 časova. Na poleđini koverte čitko napisati naziv i adresu ponuđača.

Nepotpune, neblagovremene, kao i ponude u nezatvorenim kovertama neće biti razmatrane.

Integralni tekst oglasa sa kriterijumima za rangiranje prijava za poveravanje obavljanja predmetne delatnosti može se preuzeti u kancelariji 211 Opštinske uprave Vršac, Trg pobede br. 1. 26300 Vršac, svakog radnog dana u periodu od 08,00 do 15,00 časova.

Javno otvaranje ponuda obaviće se dana 08.09.2009. godine, u 12,00 časova u III sali zgrade Opštinske uprave Opštine Vršac, Trg pobede br. 1.

Odluku o izvoru prevoznika donosi Opštinsko veće opštine Vršac na predlog Komisije za sprovođenje oglasa.

          Turistička organizacija Opštine Vršac zaključiće sa izabranim prevoznikom Ugovor o poveravanju prevoza putnika u turističke svrhe na period od dve godine.
Za vršenje prevoza, prevoznik kome bude poverena delatnost prevoza putnika u  turističke  svrhe, dužan je da za svaki fijaker uplaćuje mesečnu naknadu  u korist Turističke organizacije Opštine Vršac.                                                                         Komisija za izbor prevoznika
                                                        za prevoz putnika fijakerima u turističke svrhe

<<  < Nazad 72 - 75 of 104 Napred >  >>
Anketa
Kako ocenjujete
turističku ponudu
opštine Vršac?
Odlična
Dobra
Može biti i bolja
Loša
Ne znam
Arhiva