Obaveštenja
Vesti

PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA ZA IZBOR PREVOZNIKA PUTNIKA FIJAKERIMA
PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA ZA IZBOR PREVOZNIKA PUTNIKA FIJAKERIMA
Utorak, 11. Avgust 2009.


Na osnovu Zaključka Opštinskog veća broj 06.2-28/2009-III-01 od 14. jula 2009. godine, Komisija za izbor prevoznika koji će obavljati prevoz putnika fijakerima u turističke svrhe u Vršcu raspisuje

J A  V N I   O G L A S

ZA PRIKUPLJANJE PISMENIH PONUDA ZA IZBOR PREVOZNIKA KOJI ĆE OBAVLJATI PREVOZ PUTNIKA FIJAKERIMA U TURISTIČKE SVRHE U VRŠCU


PREDMET OGLASA

Predmet oglasa je poveravanje prevoza putnika fijakerom u turističke svrhe u Vršcu na period od 2 (dve) godine.

Prijavu na oglas, odnosno pismenu ponudu za prevoz turista fijakerom može podneti preduzeće, drugo pravno lice ili preduzetnik (u daljem tekstu-prevoznik) koji je registrovan za turističku delatnost, koji ima obezbeđen parking prostor i prostor za smeštaj zaprege.

Uz prijavu se podnose originalna dokumenta ili overene fotokopije koje ne mogu biti starije od 6 (šest) meseci, osim potvrde o zdravstvenom stanju zaprege i to:

-    Izvod iz odgovarajućeg registra kojim se dokazuje da je prevoznik registrovan za obavljanje predmetne delatnosti,
-    Potvrda o zdravstvenom stanju zaprežnih grla ne starija od mesec dana
-    Dokaz o tehničkoj ispravnosti fijakera
-    Fotografiju fijakera kojim će se obavljati predmetna delatnost
-    Izgled uniforme kočijaša
-    polisu osiguranja korisnika prevoza-putnika
-    Ponuđena cena prevoza turista za turističko razgledanje Vršca za jednu vožnju.

Oglas za prikupljanje pismenih ponuda za prevoz turista fijakerom za turističko razgledanje Vršca otvoren je 20 dana od dana objavljivanja u listu »Vršačka kula« i na web sajtu opštine Vršac.

Blagovremenim ponudama smatraće se ponude koje su podnete poštom ili lično na adresu: Opština Vršac, Trg pobede br. 1. 26300 Vršac, sa naznakom »PONUDA ZA PREVOZ PUTNIKA U TURISTIČKE SVRHE – NE OTVARATI,  do 04.09.2009. godine do 15,00 časova. Na poleđini koverte čitko napisati naziv i adresu ponuđača.

Nepotpune, neblagovremene, kao i ponude u nezatvorenim kovertama neće biti razmatrane.

Integralni tekst oglasa sa kriterijumima za rangiranje prijava za poveravanje obavljanja predmetne delatnosti može se preuzeti u kancelariji 211 Opštinske uprave Vršac, Trg pobede br. 1. 26300 Vršac, svakog radnog dana u periodu od 08,00 do 15,00 časova.

Javno otvaranje ponuda obaviće se dana 08.09.2009. godine, u 12,00 časova u III sali zgrade Opštinske uprave Opštine Vršac, Trg pobede br. 1.

Odluku o izvoru prevoznika donosi Opštinsko veće opštine Vršac na predlog Komisije za sprovođenje oglasa.

          Turistička organizacija Opštine Vršac zaključiće sa izabranim prevoznikom Ugovor o poveravanju prevoza putnika u turističke svrhe na period od dve godine.
Za vršenje prevoza, prevoznik kome bude poverena delatnost prevoza putnika u  turističke  svrhe, dužan je da za svaki fijaker uplaćuje mesečnu naknadu  u korist Turističke organizacije Opštine Vršac.                                                                         Komisija za izbor prevoznika
                                                        za prevoz putnika fijakerima u turističke svrhe


PRAVO KORIŠĆENjA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
PRAVO KORIŠĆENjA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI
Četvrtak, 30. Jul 2009.

O B A V E Š T E Nj E

LICIMA ZAINTERESOVANIM ZA KORIŠĆENjE PRAVA PREČEG ZAKUPA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA U DRŽAVNOJ SVOJINI

Obaveštavaju se lica zainteresovana  za korišćenje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini da, prema Zakonu o poljoprivrednom zemljištu (''Sl. glasnik R. Srbije'' br. 62/06, 65/08 i 41/09), pravo prečeg zakupa imaju pravna i fizička lica koja su vlasnici funkcionalnog sistema za navodnjavanje i odvodnjavanje, ribnjaka, višegodišnjih zasada starijih od 3 godine, a mlađih od 15 godina u rodu, vinograda starijih od 3 godine, a mlađih od 30 godina u rodu, funkcionalnih poljoprivrednih objekata (u daljem tekstu: infrastruktura), a koji se nalaze na zemljištu u državnoj svojini. (Čl. 64a st. 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu).
Pravo prečeg zakupa imaju i pravna i fizička lica koja su vlasnici objekata za uzgoj i držanje životinja i koja se bave uzgojem i držanjem životinja. (Čl. 64a st. 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu).

Zainteresovani vlasnici infrastrukture (čl. 64a st. 1. Zakona) dužni su da Komisiji za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta dostave:

      1. zahtev

2.  zapisnik ili potvrdu poljoprivrednog inspektora kojom se     
potvrđuje da je objekat u funkciji

3. izvod iz javne evidencije nepokretnosti, kojim se potvrđuje da je   objekat uknjižen.
Ako objekat nije uknjižen, vlasnici su dužni da dostave upotrebnu dozvolu za objekat ili dokaz da je objekat upisan kao osnovno sredstvo u listi osnovnih sredstava.


2.

Zainteresovani vlasnici objekata za uzgoj i držanje životinja koji se bave uzgojem i držanjem životinja (čl. 64a st. 2. Zakona) dužni su da Komisiji za izradu godišnjeg programa zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta dostave:

1.    zahtev

2.    potvrdu o registrovanom poljoprivrednom gazdinstvu

3.    potvrdu o registrovanoj farmi

4.    uvrenje o zdravstvenom stanju životinja

5.    potvrdu o umatičenim grlima

6.    potvrdu o obeleženim grlima

7.    zapisnik ili potvrdu poljoprivrednih inspektora o broju grla stoke.

Vlasnici iz čl. 64a st. 1 i 2. Zakona, zainteresovani za pravo prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini, dužni su da navedenu dokumentaciju dostave u zgradu Opštine Vršac (Vršac, Trg pobede 1), kancelarija 138, Radoju Nikoliću, zameniku predsednika komisije.
Rok za predaju zahteva sa pratećom dokumentacijom je 15.8.2009. godine.
Komisija zadržava pravo da zatraži dodatnu dokumentaciju u skladu sa evetualnim novim uputstvima Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Opština Vršac

KOMISIJA ZA IZRADU GODIŠNjEG PROGRAMA
ZAŠTITE, UREĐENjA I KORIŠĆENjA POLjOPRIVREDNOG ZEMLjIŠTA

Predsednik komisije
Brankica AndrićOBAVEŠTENJE O OSNIVANJU KORISNIČKOG SAVETA JAVNIH SLUŽBI
OBAVEŠTENJE O OSNIVANJU KORISNIČKOG SAVETA JAVNIH SLUŽBI
Ponedeljak, 06. Jul 2009.
OBAVEŠTENJE MOŽETE PREUZETI OVDE

OBAVEŠTENJE O MOGUĆNOSTIMA PODNOŠENJA PREDSTAVKE POKRAJINSKOM OMBUDSMANU
OBAVEŠTENJE O MOGUĆNOSTIMA PODNOŠENJA PREDSTAVKE POKRAJINSKOM OMBUDSMANU
Ponedeljak, 06. Jul 2009.
OBAVEŠTENJE MOŽETE PREUZETI OVDE
<<  < Nazad 72 - 75 of 101 Napred >  >>
Anketa
Kako ocenjujete
turističku ponudu
opštine Vršac?
Odlična
Dobra
Može biti i bolja
Loša
Ne znam
Arhiva