Obaveštenja
Vesti

Budžetskim korisnicima - sastavljanje Plana nabavki
Budžetskim korisnicima - sastavljanje Plana nabavki
Petak, 14. Decembar 2012.

Republika Srbija
Autonomna Pokrajina Vojvodina
OPŠTINA VRŠAC
OPŠTINSKA UPRAVA
Broj: 404-sl/2012
Dana: 14.12.2012.
Vršac, Trg Pobede 1
Tel. 013-800-578

    ČLANOVIMA OPŠTINSKOG VEĆA OPŠTINE VRŠAC

INDIREKTNIM BUDŽETSKIM KORISNICIMA OPŠTINE VRŠAC ČIJI  JE OSNIVAČ OPŠTINA VRŠAC

MESNIM ZAJEDNICAMA OPŠTINE VRŠAC

    Opštinska uprava Vršac kao direktni budžetski korisnik ponovo podseća na obavezu celovite primene propisa u oblasti finansija.
Shodno Zakonu o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS» br. 54/09, 73/10, 101/10, 101/2011 i 93/2012), u delu Izvršenje budžeta, članom 56. i 57. propisano je:  „Korisnici budžetskih sredstava preuzimaju obaveze na osnovu pisanog ugovora ili drugog pravnog akta, ukoliko zakonom nije drukčije propisano“ a «ugovori o nabavkama dobara, finansijske imovine, pružanja usluga ili izvođenja radova koje zaključuju direktni i indirektni korisnici budžetskih sredstava... moraju biti zaključeni u skladu sa propisima koji regulišu javne nabavke.»

Celokupan dopis možete preuzeti ovde

Model Plana nabavki možete preuzeti ovde
PREDLOG BUDŽETA ZA 2013. GODINU
PREDLOG BUDŽETA ZA 2013. GODINU
Petak, 14. Decembar 2012.

Predlog budžeta za 2013. godinu SO Vršac možete pogledati klikom na link ispod.

Predlog budžeta za 2013. godinu SO Vršac

Obaveštenje za privredne subjetke : obaveza davanja podataka radi izrade Lokalnog registra izvora zagađivanja životne sredine
Obaveštenje za privredne subjetke : obaveza davanja podataka radi izrade Lokalnog registra izvora zagađivanja životne sredine
Sreda, 12. Decembar 2012.

Obaveštenje o izradi Lokalnog registra izvora zagađivanja životne sredine

Na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine («Službeni glasnik RS«, br. 135/04, 36/09, 72/09) i Pravilnika o metodologiji za izradu nacionalnog i lokalnog registra izvora zagađivanja, kao i metodologiji za vrste, načine i rokove prikupljanja podataka («Službeni glasnik RS«, br. 91/10), Opštinska uprava Vršac dužna je da vodi Lokalni registar izvora zagađivanja životne sredine.

Podatke za Lokalni registar izvora zagađivanja dostavljaju privredna društva i druga pravna lica i preduzetnici koja ispunjavaju uslove o minimalnim graničnim vrednostima kapaciteta u odgovarajućim privrednim delatnostima, kao što je navedeno u Prilogu br. 1. - Lista 2. - Spisak delatnosti i minimalne granične vrednosti za izveštavanje za Lokalni registar izvora zagađivanja, odštapan uz gore navedeni pravilnik.

Za potrebe registra prikupljaju se podaci o:

- zagađujućim materijama koje se emituju u životnu sredinu, a koje su date  u Prilogu br. 2.;
- zagađujućim materijama koje se emituju u vazduh, date u Prilogu br. 3. – Spisak zagađujućih materija koje se emituju u vazduh u zavisnosti od delatnosti;
- zagađujućim materijama koje se emituju u vodu, date u Prilogu br. 4. – Spisak zagađujućih materija koje se emituju u vode u zavisnosti od delatnosti;
- za potrebe izveštavanja o otpadu dostavljaju se podaci o količinama i karakteristikama neopasnog i opasnog otpada koji se proizvodi u postrojenjima delatnosti navedenih u Prilogu br.1. Lista 2.

Podaci za registar dostavljaju se na obrascima, i to:

1) Obrazac br. 1. – Opšti podaci o izvoru zagađivanja;
2) Obrazac br. 2. – Emisije u vazduh;
3) Obrazac br. 3. – Emisije u vode;
4) Obrazac br. 4. – Emisije u zemljište;
5) Obrazac br. 5. – Upravljanje otpadom.

Potrebno je u skladu sa Uputstvom, u elektronskoj formi popuniti obrasce i materijal dostaviti na sledeći način:

1) jedan komplet obrazaca u papirnoj formi ukoričen u jedinstven dokument, propisno potpisan i overen od strane odgovornog lica,
2) jedan komplet obrazaca elektronski na CD-u.

Podaci se dostavljaju najkasnije do 31. marta tekuće godine za podatke iz prethodne godine, na sledeću adresu: Opštinska uprava Vršac, Odeljenje za komunalne i stambene poslove,Trg pobede br. 1, 26300 Vršac.

Potrebne dokumente (priloge, obrasce sa uputstvom za popunjavanje istih) možete preuzeti sa sajta Agencije za zaštitu životne sredine-Izveštavanje: www.sepa.gov.rs, i sajta Opštine Vršac: www.vrsac.com


OBAVEŠTENJE - NAGRADA NIKOLA BRAŠOVAN
OBAVEŠTENJE - NAGRADA NIKOLA BRAŠOVAN
Utorak, 11. Decembar 2012.

Na osnovu člana 6. Statuta opštine Vršac («Sl. list opštine Vršac» br. 10/08 i 13/08)  kao poseban vid društvenog priznanja najboljim prosvetnim radnicima u opštini Vršac, ustanovljena je godišnja Nagrada «Nikola Brašovan».

    Nagrada se dodeljuje 27. januara, na svečanoj akademiji, prilikom proslave školske slave Sveti Sava, prosvetnom radniku sa teritorije opštine Vršac, koji je postigao značajna ostvarenja u vaspitno-obrazovnom radu na područjima: nastave, rada sa obdarenim učenicima i učenicima koji zaostaju u savladavanju nastavnog gradiva, slobodnih aktivnosti učenika, stručnog usavršavanja saradnika, profesionalne orjentacije učenika, saradnje sa roditeljima, kulturne i javne delatnosti i saradnje sa užom i širom društvenom zajednicom.

    Predlog za dodeljivanje nagrade može dati Skupština opštine i njeni organi i tela, ustanove iz oblasti obrazovanja i vaspitanja, upravni i školski odbori, saveti roditelja i odeljenske zajednice.

    Predloge za dodelu Nagrade potrebno je dostaviti Komisiji za dodelu Nagrade «Nikola Brašovan» najkasnije do 31. decembra.

    U sklada sa navedenim, potrebno je da predlog bude dostavljen u pisanom obliku, sa odgovarajućim obrazloženjem i dokumentacijom na osnovu koje se mogu vrednovati  postignuti rezultati predloženih kandidata.


PREDSEDNIK
SKUPŠTINE OPŠTINE
Jovica Zarkula

<<  < Nazad 72 - 75 of 140 Napred >  >>