Заштита животне средине
Предлог годишњег плана инспекцијског надзора у 2017. години ( .pdf )

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗРАДИ ЛОКАЛНОГ РЕГИСТРА ИЗВОРА ЗАГАЂИВАЊА

У складу са Законом о заштити животне средине («Службени гласник РС«, бр. 135/04, 36/09, 72/09) и Правилником о методологији за израду националног и локалног регистра извора загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података ( .doc ) («Службени гласник РС«, бр. 91/10 и 10/03), Општинска управа Вршац води Локални регистар извора загађивања животне средине.
Податке за Локални регистар извора загађивања достављају привредна друштва и друга правна лица и предузетници која испуњавају услове о минималним граничним вредностима капацитета у одговарајућим привредним делатностима, као што је наведено у Прилогу бр. 1. - Листа 2. - Списак делатности и минималне граничне вредности за извештавање за Локални регистар извора загађивања, одштапан уз горе наведени правилник.

За потребе регистра прикупљају се подаци о:
• загађујућим материјама које се емитују у животну средину, а које су дате у Прилогу бр. 2. ( .pdf );
• загађујућим материјама које се емитују у ваздух, дате у Прилогу бр. 3. ( .pdf )
• Списак загађујућих материја које се емитују у ваздух у зависности од делатности;
• загађујућим материјама које се емитују у воду, дате у Прилогу бр. 4. ( .pdf )
• Списак загађујућих материја које се емитују у воде у зависности од делатности;
• за потребе извештавања о отпаду достављају се подаци о количинама и карактеристикама неопасног и опасног отпада који се производи у постројењима делатности наведених у Прилогу бр.1. Листа 2. ( .pdf )

Подаци за регистар достављају се на обрасцима, и то
1) Образац бр. 1. ( .xls ) – Општи подаци о извору загађивања;
2) Образац бр. 2. ( .xls ) – Емисије у ваздух;
3) Образац бр. 3. ( .xls ) – Емисије у воде;
4) Образац бр. 4. ( .xls ) – Емисије у земљиште;
5) Образац бр. 5. ( .xls ) – Управљање отпадом.

Потребно је у складу са Упутством ( .pdf ), у електронској форми попунити обрасце и материјал доставити на следећи начин:

1) један комплет образаца у папирној форми укоричен у јединствен документ, прописно потписан и оверен од стране одговорног лица,
2) један комплет образаца електронски на ЦД-у.

Подаци се достављају најкасније до 31. марта текуће године за податке из претходне године, на следећу адресу: Општинска управа Вршац, Одељење за комуналне и стамбене послове,Трг победе бр. 1, 26300 Вршац. У случају питања или недоумица око достављања података можете се обратити Одељењу за комуналне и стамбене послове на контакт телефон 013/800 532.
 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP