ПОСТУПЦИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА

1. Опште напомене

У правном систему Републике Србије, процена утицаја пројеката који могу имати значајан утицај на животну средину, уређена је Законом о процени утицаја на животну средину и другим прописима. Такви пројекти подлежу обавези израде студије о процени утицаја на животну средину, на коју надлежни орган даје сагласност у прописаном поступку, чиме се омогућава реализација пројекта. Законом је изричито утврђено да се извођењу пројекта не може приступити без спроведеног поступка процене утицаја на животну средину и добијене сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину.Пројекти намењени одбрани земље не подлежу процени утицаја на животну средину уређеном овим законом. Предмет процене утицаја на животну средину су пројекти:

• који се планирају и изводе у простору;

• који могу имати значајан утицај на животну средину; или

• представљају ризик по здравље људи.

Поред планираних (нових) пројеката, предмет процене утицаја су и пројекти који су реализовани без израде студије о процени утицаја на животну средину и без одобрења за изградњу или употребу за које се врши процена утицаја затеченог стања.

Проценом утицаја обухваћени су пројекти који су дефинисани Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину.

За примену Закона о процени утицаја на животну средину одговорни су надлежни органи на нивоу Републике, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе са обавезама и одговорностима утврђеним законом. Поред надлежног органа, субјекти који учествују у процени утицаја на животну средину су и:

• носилац пројекта, као подносилац захтева у поступку процене утицаја пројекта на животну средину, односно у поступку издавања одобрења за изградњу или реконструкцију објекта или осталих интервенција

у природном окружењу;

• јавност;

• заинтересована јавност;

• заинтересовани органи и организације.

Поступак процене утицаја пројеката на животну средину спроводи се по фазама, у зависности од тога да ли је предмет процене пројекат на Листи I – за кога је обавезна процена утицаја, или је предмет процене пројекат на Листи II – за кога се може захтевати процена утицаја на животну средину.

Законом су прописане следеће фазе поступка:

• одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину за пројекте наведене на Листи II;

• одређивање обима и садржаја студijе о процени утицаја на животну средину за пројекте наведене:

– на Листи II за које је у претходној фази одлучено да је потребна процена утицаја на животну средину;

– на Листи I, за које је обавезна процена утицаја;

• одлучивање о давању сагласности на студijу о процени утицаја пројекта на животну средину.

Поступак процене утицаја пројекта на животну средину покреће носилац пројекта подношењем одговарајућег захтева надлежном органу за одлучивање о потреби процене утицаја (пројекта на Листи II),односно за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја (пројекта на Листи I). Захтев се подноси у току планирања изградње пројекта, односно у току израде урбанистичко-техничке и техничко-технолошке документације која се припрема ради добијања одобрења за изградњу планираног пројекта или за његову реконструкцију, промену технологије, промену капацитета, престанак рада и уклањање пројекта.

За пројекте на Листи II поступак се наставља захтевом за одређивање обима и садржаја и спроводи се на начин прописан за фазу одређивања обима и садржаја студије о процени утицаја.

Поступак процене утицаја за све пројекте окончава се у трећој фази – одлуком надлежног органа о давању сагласности или одбијањем захтева за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину. Носилац пројекта је дужан да започне извођење пројекта у року од две године од дана пријема одлуке о давању сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину.

2. Права јавности

Законом о процени утицаја на животну средину утврђена су права јавности која се остварују у поступцима процене утицаја на животну средину. Права које се односе на информације о поднетим захтевима носиоца пројекта остварује јавност у најширем смислу (укључујући заинтересовану јавност).

Друга права дефинисана су на следећи начин:

• право на увид у поднети захтев и (пратећу) документацију;

• право на изјављивање мишљења о поднетом захтеву, пре доношења одлуке надлежног органа;

•право на информацijе о донетој одлуци, разлозима и одлучним чињеницама на којима се одлука заснива;

• право на жалбу против одлуке надлежног органа;

3. Права заинтересоване јавности

По објављивању (пријему) обавештења надлежног органа о поднетом захтеву, заинтересована јавност има право да, у законски предвиђеном року изврши увид у поднети захтев, односно податке и документацију приложену уз захтев, сазна податке о органу надлежном за поступање по захтеву и природи одлуке коју тај орган може донети; изјави мишљење о поднетом захтеву.

Сем тих права, заинтересована јавност има право и да надлежни орган њено мишљење узме у обзир приликом одлучивања о поднетом захтеву; да буде обавештена о одлуци надлежног органа донетој по захтеву и разлозима на којима се одлука заснива;и да изјави жалбу против одлуке надлежног органа којом је одлучено о потреби процене утицаја на животну средину односно обиму и садржају студије о процени утицаја на животну средину.

По објављивању (пријему) обавештења надлежног органа о поднетом захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину, односно о времену и месту јавног увида, презентације и јавне расправе о студији, заинтересована јавност има право, у року који одреди надлежни орган, који не може бити краћи од 20 дана, да: изврши увид у студију, односно податке, доказе и документацију који чине саставни део студије, изјави мишљење о студији, односно подацима, документацији и другим чињеницама релевантним за предметни пројекат и поступање, односно одлуку надлежног органа; учествује у јавној презентацији и расправи о студији о процени утицаја на животну средину, тј. да подноси примедбе и мишљења и има право на одговор, односно став носиоца пројекта о изнетој примедби или мишљењу; надлежни орган њено мишљење узме у обзир приликом одлучивања о давању сагласности на студију о процени утицаја; буде обавештена о одлуци надлежног органа донетој по захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину, садржини одлуке, главним разлозима, односно одлучним чињеницама на којима се одлука заснива; и најважнијим мерама које је носилац пројекта дужан да предузима у циљу спречавања, смањења или отклањања штетних утицаја и да затражи од надлежног органа, у писаној форми, увид у комплетну документацију о спроведеном поступку процене утицаја пројекта на животну средину.

4. Право на правну заштиту

За разлику од права која се односе на информације о поднетим захтевима, односно покренутим поступцима процене утицаја пројеката на животну средину, која остварује јавност у најширем смислу ( тј. укључујући и заинтересовану јавност), право на правну заштиту, тј. право на жалбу, односно право на подношење тужбе и покретање управног спора, остварује само онај сегмент јавности дефинисан као „заинтересована јавност“. Незадовољна одлуком другостепеног органа донетом по изјављеној жалби, заинтересована јавност има могућност да покрене управни спор, подношењем тужбе управном суду.

Заинтересована јавност може такав спор покренути и против одлуке којом је одлучено о потреби процене утицаја на животну средину.

Заинтересована јавност може покренути управни спор и против одлуке надлежног органа којом је одлучено о давању сагласности на студију о процени утицаја на животну средину.

5. Права заинтересованих органа и организација

Права заинтересованих органа и организација дефинисана су законом. То су следећа права:

• право на достављање информације о поднетом захтеву, односно покренутом поступку за: – одлучивање о потреби процене утицаја пројекта на животну средину; – одређивање обима и садржаја студије; и – давање сагласности на студију о процени утицаја пројекта на животну средину;

• право на увид у поднети захтев и документацију, односно право на увид у студију;

• право на: – изјављивање мишљења о поднетом захтеву; – учешће у јавној презентацији и расправи о студији, пре доношења одлуке надлежног органа;

– узимање у обзир достављеног мишљења при одлучивању о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја, захтеву за одређивање обима и садржаја студије о процени утицаја на животну средину и захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину;

• право на достављање информације о: – донетој одлуци; и – разлозима и одлучним чињеницама на којима се одлука заснива.

Значај коришћења ових права, тј. учешћа заинтересованих органа и организација у поступцима процене утицаја пројеката на животну средину огледа се у могућности јачања координације и интерсекторског по- везивања и сарадње, са циљем да се поступци и одлуке органа јавне власти у пракси потпуно усагласе. Изостанак партиципације заинтересованих органа и организација, може имати за последицу наставак поступка процене утицаја на животну средину без узимања у обзир интереса тих органа и организација.

6. Обавезе надлежних органа

Законом установљеним правима јавности, заинтересоване јавности и заинтересованих органа и организација у поступку процене утицаја на животну средину, одговарају корелативне обавезе и одговорности надлежних органа, које су утврђене у свакој фази процене утицаја. Законом о процени утицаја на животну средину, први пут су, у области заштите животне средине у Републици Србији, неспорно утврђене најзначајније обавезе надлежног органа и донете процесне норме којима се дефинише начин и обим учешћа јавности у доношењу одлука које се тичу животне средине.

Одговорност органа надлежног за спровонење поступка процене утицаја на животну средину, у фазама које претходе изради студије и при поступању по захтеву за давање сагласности на студију о процени утицаја на животну средину, обухвата обавезу да:

• на захтев носиоца пројекта обезбеди у прописаном року потребне податке и документацију којима располаже, који су од значаја за утврнивање и процену могућих директних и индиректних утицаја пројекта на животну средину, а ако не располаже траженим подацима и документацијом, о томе писаним путем обавести носиоца пројекта;

• одлучи о потреби процене утицаја на животну средину пројеката са листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја, применом прописаних критеријума;

• одреди обим и садржај студије о процени утицаја пројекта на животну средину;

• прими мишљења заинтересованих органа и организација и заинтересоване јавности о захтевима носиоца пројекта;

• узме у обзир мишљења заинтересоване јавности о поднетом захтеву носиоца пројекта, приликом доношења своје одлуке;

• узме у обзир мишљења заинтересованих органа и организација о поднетом захтеву носиоца пројекта, приликом доношења своје одлуке;

• оцени студију о процени утицаја пројекта на животну средину и одлучи о захтеву за давању сагласности на студију;

• проводи поступке ажурирања студије утицаја на животну средину и процене утицаја затеченог стања на животну средину, укључујући јавност, на основу сходне примене одредби Закона којима су уренена одговарајућа питања процене уцитаја на животну средину.

У оквиру наведених поступака, надлежни орган има сва права и обавезе утврђене законом којим се уређује управни поступак и с тим у вези:

• проверава и утврђује уредност захтева носиоца пројекта;

• тражи додатне податке и документацију;

• одређује рок за њихово достављање; и

• ако носилац пројекта не поступи по његовом захтеву, одбацује захтев носиоца пројекта као неуредан.
 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP