Градска управа
Градска управа образује се као јединствен орган, са организационим јединицама које међусобно сарађују на извршавању свих послова из своје надлежности и поверених послова.

Градска управа обавезна је да унапређује услове за несметано остваривање права и дужности грађана и њихових интереса и да им пружа неопходне податке и обавештења, као и правну помоћ из деокруга својих послова.

У раду Градске управе у службеној употреби је српски језик и ћирилично и латинично писмо. У службеној употреби истовремено су и румунски језик и мађарски језик и њихова писма, у складу са законом.

Градска управа:
1. припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће;
2. извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа;
3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности града;
4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града;
5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено граду;
6. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и Градско веће.

Послови из делокруга Градске управе обављају се у оквиру одељења као основних организационих јединица у седишту града, и у месним канцеларијама у насељеним местима.

Организација Градске управе заснива се на одељењима, као основним организационим јединицама и посебним службама.

Одељење, као основна организациона јединица, образује се за обављање сродних и међусобно повезаних нормативно-правних, студијско-аналитичких, управних, управно-надзорних, финансијско-материјалних, информатичко-документационих, стручно-оперативних и административних послова.

У Градској управи образују се следећа одељења и служба:

- Одељење за привреду, пољопривреду и локално-економски развој;
- Одељење за буџет и финансије;
- Одељење за послове јавних набавки;
- Одељење локалне пореске администрације;
- Одељење за просторно планирање, урбанизам и грађевинарство;
- Одељење за имовинско-правне послове;
- Одељење за комуналне и стамбене послове и послове заштите животне средине
- Одељење за инвестиције и капитална улагања
- Одељење за друштвене делатности;
- Одељење за послове органа града;
- Одељење за ошту управу;
- Одељење за инспекцијске послове, послове одбране и ванредних ситуација;
- Одељење комуналне полиције;
- Одељење за управљање људским ресурсима и
- Служба за заједничке послове.
 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP