Надлежности скупштине
Скупштина града, у складу са законом:

1. доноси Статут града, и пословник о раду,
2. доноси буџет и усваја завршни рачун града;
3. утврђује стопе изворних прихода града, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;
4. доноси програм развоја града и појединих делатности;
5. доноси урбанистички план града и уређује коришћење грађевинског земљишта;
6. доноси прописе и друге опште акте;
7. расписује градски референдум и референдум на делу територије града, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
8. оснива службе, јавна предузећа, установе и организације утврђене статутом града и врши надзор над њиховим радом;
9. именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом;
10. бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
11. поставља и разрешава секретара Скупштине;
12. бира и разрешава градоначелника и на предлог председника бира заменика градоначелника и чланове градског већа;
13. утврђује градске таксе и друге локалне приходе који граду по закону припадају;
14. утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
15. доноси акт о јавном задуживању града у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
16. прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
17. даје мишљење о републичком, покрајинском и регионалном просторном плану;
18. даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
19. даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја града;
20. одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места на територији града, уз прибављено мишљење националног савета и уз претходну сагласност министарства надлежног за послове локалне самоуправе;
21. разматра извештаје о раду и програме рада установа и предузећа чији је оснивач;
22. одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним организацијама;
23. информише јавност о свом раду;
24. покреће поступак за оцену уставности или законитости закона или другог општег акта Републике Србије или Аутономне покрајине којим се повређује право на локалну самоуправу;
25. обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом.
 • 1
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Подршка социјалној инклузији Рома у Вршцу
 • komasacijaCI.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Грађански водич кроз одлуку о буџету
 • Регистрација стамбених заједница
 • Регистрација стамбених заједница
 • Objedinjena procedura
 • LAP