Расподела мандата
Скупштина града Вршца је представнички орган који врши основне функције локалне власти, утврђене законом и Статутом града. Скупштина града има 45 одборника које се бирају на локалним изборима, на четири године. Скупштина града састаје се по потреби, а најмање једном у три месеца.

Председник Скупштине града Вршац организује рад Скупштине града, сазива седнице, предлаже дневни ред и председава седницама, стара се о остваривању јавности рада Скупштине града, потписује акте које је донела Скупштина града и врши и друге послове које му повери Скупштина града.


  • komasacijaCI.jpg
  • informator
  • banner_prenos
  • E uprava
  • Регистрација стамбених заједница
  • Регистрација стамбених заједница
  • Objedinjena procedura
  • FFS
  • banner_Uvid
  • LAP