ponedeljak, 02. septembar 2019.
OGLAS ZA DODELU LOKACIJA U VRŠCU ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA U VREME PROSLAVE «DANI BERBE GROŽDJA 2019.»
OGLAS ZA DODELU LOKACIJA U VRŠCU  ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA U VREME PROSLAVE «DANI BERBE GROŽDJA 2019.»

Na osnovu Zaključka Gradskog veća Grada Vršca broj 06.2-18/2019-III-01 od 30. avgusta 2019. godine, Komisija za sprovodjenje postupka javnog nadmetanja za postavljanje privremenih objekata za vreme proslave «Dani berbe groždja 2019.» raspisuje

 

OGLAS

ZA DODELU LOKACIJA U VRŠCU

ZA POSTAVLJANJE PRIVREMENIH OBJEKATA U VREME PROSLAVE

«DANI BERBE GROŽDJA 2019.»

 

Raspisuje se oglas za sprovodjenje javnog nadmetanja za dodelu lokacija na javnoj površini u Vršcu za postavljanje privremenih objekata u vreme manifestacije «Dani berbe groždja 2019.» i to :

 

a) Lokacije za ugostiteljske objekte

- za lokaciju «1», dužine 19 metara širine 10 metara (površine 190m2) u iznosu od 450.000,00 dinara,

- za lokaciju «2», dužine 19 metara širine 10 metara (površine 190m2) u iznosu od 450.000,00 dinara,

- za lokaciju «3», dužine 15 metara širine 8 metara (površine 120m2) u iznosu od 300.000,00 dinara,

- za lokaciju «4», dužine 15 metara širine 8 metara (površine 120m2) u iznosu od 300.000,00 dinara,

- za lokaciju «5», dužine 14 metara širine 8 metara sa dodatnom površinom od 10 x 8 metara u okviru parkinga (ukupna površine 192m2) u iznosu od 400.000,00 dinara,

- za lokaciju «6», dužine 19 metara širine 8 metara (površine 152m2) u iznosu od 400.000,00 dinara,

- za lokaciju «7», dužine 20 metara širine 7 metara (površine 140m2) u iznosu od 300.000,00 dinara.

Lokacije za ugostiteljske objekte nalaze se oko parking prostora pored Hotela «Srbija», na Svetosavskom trgu, na početku ulice Vuka Karadžića i u Sterijinoj ulici u Vršcu.

 

b) Lokacije za objekte za zabavu:

- lokacija broj „1“ dužine 18m, širine 16m, (površina 288m2), u iznosu od 400.000,00 dinara,

- lokacija broj „2“, dužine 20m, širine 16m, (površina 320m2), u iznosu od 300.000,00 dinara,

- lokacija broj „3“, dužine 28m, širine 16m, (površina 448m2), u iznosu od 200.000,00 dinara,

- lokacija broj „4“ , dužine 20m, širine 20m, (površina 400m2), u iznosu od 200.000,00 dinara,

- lokacija broj „5“ , dužine 15m, širine 8m, (površina 120m2), u iznosu od 50.000,00 dinara,

- lokacija broj „6“ , dužine 20m, širine 11m, (površina 220m2), u iznosu od 100.000,00 dinara,

- lokacija broj „7“ , dužine 30m, širine 11m, (površina 330m2), u iznosu od 150.000,00 dinara,

- lokacija broj „8“, dužine 25m, širine 11m, (površina 275m2). u iznosu od 120.000,00 dinara.

Lokacije za objekte za zabavu nalaze se na kolovozu Trga Svetog Teodora Vršačkog ispred objekta „Gomeks“ i na kolovozu po obodu trga posmatrano ka ulici Kumanovska. (Za lokacije za zabavu Grad ne obezbedjuje električnu energiju).

Na lokacijama 1,2,3 i 4 dozvoljeno je postavljanje velikih objekata za zabavu a na preostalim lokacijama dozvoljeno je postavljanje isključivo manjih objekata za dečiju zabavu.

Uvid u Plan lokacija može se ostvariti svakog radnog dana u kancelariji 214 Gradske uprave Vršac, u vremenu od 10 -14 časova.

Lokacije se daju na korišćenje u dane 19, 20, 21 i 22. septembra 2019. godine.

Postupak javnog nadmetanja sprovodi Komisija za sprovodjenje postupka javnog nadmetanja za postavljanje privremenih objekata u vreme proslave «Dani berbe groždja 2019».

 

 

Pravo učešća na javnom nadmetanju za lokacije imaju pravni subjekti koji ispunjavaju sledeće uslove:

- da su registrovani kod Agencije za privredne registre za obavljanje odgovarajuće delatnosti duže od dve godine;

- da su izmirili sve poreske obaveze po osnovu obavljanja delatnosti za prethodnu kalendarsku godinu uključujući i lokalnu komunalnu taksu.

 

Pored navedenih uslova, Ponudjači na javnom nadmetanju za lokacije za objekte za zabavu od „1“ do „4“ moraju posedovati Atest o bezbednosti objekta izdatog od strane ovlašćene organizacije koji sadrži fotografije objekta.

Prijave za javno nadmetanje podnose se u zatvorenim kovertama preporučenom pošiljkom putem pošte ili lično na Pisarnici Gradske uprave Grada Vršca, Komisiji za sprovodjenje postupka javnog nadmetanja za postavljanje privremenih objekata (za ugostiteljske objekte odnosno objekte za zabavu) u vreme proslave «Dani berbe groždja 2019.», „NE OTVARATI“ Trg pobede br.1, 26300 Vršac.

Obrazac prijave može se dobiti u kancelariji broj 214. Gradske uprave Vršac ili se može preuzeti na zvaničnom Portalu Grada Vršca.

Prijave se popunjavaju štampanim slovima, čitko bez ispravki. Uz prijavu Ponudjač u javnom nadmetanju podnosi:

- dokaz o uplati depozita za lokaciju,

- dokaz da je izmirio sve poreske obaveze za prethodnu kalendarsku godinu po osnovu delatnosti za koju vrši zakup lokacije,

- overena kopija Atesta o bezbednosti objekta za zabavu izdatog od strane ovlašćene organizacije sa fotografijama objekta, za lokacije za objekte za zabavu od «1» do «4» i

- potpisana izjava Ponudjača o ispunjenosti tehničkih uslova za lokacije za objekte za zabavu od «1» do «4» .

Isti objekat za zabavu ne može biti predmet prijave odnosno javnog nadmetanja dva ili više Ponudjača za jednu lokaciju.

U prijavi učesnik javnog nadmetanja obavezno upisuje e-mail adresu koju koristi.

Depozit u visini od 30% početne cene, za svaku lokaciju za koju se nadmeću, učesnici javnog nadmetanja uplaćuju na račun broj: 840-720804-40, Gradske uprave Vršac – depozit Grad Vršac, po modelu 97 sa pozivom na broj 54-241.

Svim učesnicima u javnom nadmetanju, osim najpovoljnijem za svaku lokaciju, uplaćeni depozit će se vratiti nakon sprovedenog postupka. Najpovoljnijem učesniku, depozit će biti uračunat u cenu korišćenja lokacije.

Rok za podnošenje prijave je sreda 11. septembar 2019. godine do 15. časova.

Smatra se da je prijava dostavljena u roku ako je zaprimljena na pisarnici Gradske uprave do 15 časova navedenog dana.

Ukoliko se uplata depozita ne nalazi na izvodima računa Gradske uprave Vršac – depozit Grad Vršac (zaključno sa izvodom od 11. septembra 2019. godine), smatra se da je prijava neblagovremena.

Komisija će odbaciti sve neprihvatljive i neblagovremene prijave, kao i prijave na osnovu kojih se uvidom u registar APR, utvrdi da Ponudjač ne ispunjava uslov u pogledu vremena registrovane delatnosti.

Javno nadmetanje će se obaviti u Maloj sali (III sali) Gradske uprave Vršac u četvrtak, 12. septembra 2019. godine i to:

- za lokacije za ugostiteljske objekte u 10 časova,

- za lokacije za objekte za zabavu u 13 časova.

Prilikom nadmetanja svaka sledeća ponudjena cena ne može biti manja od 5.000,00 niti veća od 10.000,00 dinara u odnosu na prethodno ponudjenu cenu za tu lokaciju.

Lokaciju dobija učesnik koji u postupku javnog nadmetanja ponudi najvišu cenu.

Ukoliko najpovoljniji ponudjač za odredjenu lokaciju odustane od svoje ponude, Komisija će o tome obavestiti elektronskom poštom sledećeg po redu učesnika javnog nadmetanja sa nižom ponudom od najpovoljnije i ponuditi mu lokaciju. Ukoliko se svaki sledeći ponudjač ne izjasni da li ostaje pri svojoj ponudi u roku od 48 časova smatra se da je odustao od svoje ponude. Lokacija će se dodeliti ponudjaču koji ostane pri svojoj ponudi i pismeno se izjasni o tome.

Najpovoljniji Ponudjač, kao i svaki sledeći učesnik javnog nadmetanja prema utvrdjenom redosledu ponuda, koji odustane od svoje ponude, nema pravo na povraćaj depozita.

 

 

 

 

Ukoliko svi Ponudjači za odredjenu lokaciju za ugostiteljske objekte odustanu od svoje ponude, ista će se izdati u zakup za postavljanje tezgi za prodaju robe, osim lokacija za objekte za zabavu koje se neće naknadno izdavati.

Sa najpovoljnijim Ponudjačima javnog nadmetanja Grad Vršac zaključiće ugovor o zakupu za svaku lokaciju.

Ugovorom o zakupu lokacija za objekte za zabavu preciziraće se obavezujući termini za postavljanje i uklanjanje tih objekata, odnosno redosled montaže objekata po lokacijama, kao i naknada za pretrpljenu štetu u slučaju neispunjavanja navedenih obaveza.

Najpovoljniji učesnik u javnom nadmetanju dužan je da uplati izlicitiranu cenu do 13. septembra 2019. godine. U slučaju da se ceo iznos ne uplati u predvidjenom roku neće se odobriti postavljanje privremenog objekta.

 

 

KOMISIJA ZA SPROVODJENJE POSTUPKA JAVNOG NADMETANJA


Prilozi:

Ostavite svoj komentar:
Ime:
Email:
Komentar:
Upišite brojeve::
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • FFS
 • banner_Uvid
 • LAP