sreda, 07. septembar 2022.
DNEVNI RED XX SEDNICE SKUPŠTINE GRADA VRŠCA
DNEVNI RED XX SEDNICE SKUPŠTINE GRADA VRŠCA

 

Republika Srbija

GRAD VRŠAC

SKUPŠTINA GRADA

P R E D S E D N I K

Broj: 06.1-6/2022-II-01

Datum: 07.09.2022.godine

Vršac, Trg pobede 1

Telefon 013/835-667

Na osnovu člana 42. Statuta Grada Vršca («Službeni list Grada Vršca», broj 1/2019) i člana 96. Poslovnika o radu Skupštine Grada Vršca («Službeni list Grada Vršca», broj 5/2019),

S A Z I V A M

XX REDOVNU SEDNICU SKUPŠTINE GRADA VRŠCA, KOJA će se održati

14.09.2022. GODINE, U VELIKOJ SALI SKUPŠTINE GRADA

sa početkom u 09,00 časova

1. Donošenje Odluke o organizaciji Gradske uprave.

2. Razmatranje Informacije o stepenu uskladjenosti planiranih i realizovanih aktivnosti JKP „Drugi oktobar“ Vršac za period od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine.

3. Donošenje Odluke o ustanovljavanju prava korišćenja na stanovima u javnoj svojini Grada Vršca izgradjenim na katastarskim parcelama broj 1102 KO Vršac broj posebnog dela 5, 4363 KO Vršac broj posebnog dela 1 i 5820 KO Vršac broj posebnog dela 2 u korist Centra za socijalni rad Grada Vršca.

4. Donošenje Odluke o otudjenju iz javne svojine Grada Vršca katastarske parcele broj 8802/16 KO Vršac javnim nadmetanjem.

5. Donošenje Odluke o otudjenju iz javne svojine Grada Vršca katastarske parcele broj 8805/2 KO Vršac javnim nadmetanjem.

6. Donošenje Odluke o otudjenju katastarske parcele broj 18313 KO Vršac iz javne

svojine Grada Vršca postupkom javnog nadmetanja.

7. Donošenje Odluke o otudjenju iz javne svojine Grada Vršca katastarske parcele 4318/2 KO Vršac.

8. Donošenje Odluke o otudjenju iz javne svojine Grada Vršca zgrade poslovnih usluga u Vršcu u ulici Kosmajska na katastarskoj parceli broj 9585/7 KO Vršac.

9. Donošenje Odluke o otudjenju iz javne svojine Grada Vršca katastarskih parcela

u radnoj zoni, deo bloka 82 /Tehnološki park/ u Vršcu.

10. Donošenje Odluke o pokretanju postupka otudjenja iz javne svojine Grada Vršca katastarske parcele broj 6275/1 KO Šušara neposrednom pogodbom.

11. Donošenje Odluke o pokretanju postupka razmene nepokretnosti u KO Potporanj neposrednom pogodbom izmedju Grada Vršca i Gromović Radiše iz Potpornja.

12. Razmatranje Rešenja o davanju saglasnosti i odobravanju prodaje nepokretne imovine DOO „Helvecija“ Vršac Kostić Branislavu iz Vršca, katastarska parcela broj 2560 KO Vršac, Bregalnička 39.

13. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti za zaključenje Sporazuma o uredjenju medjusobnih prava i obaveza sa Grujić (dev.Ženar) Viora povodom otudjenja nepokretnosti - garaže broj 6 u Vršcu, Omladinski trg 6.

14. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na zaključenje Sporazuma o uredjenju medjusobnih prava i obaveza sa Božunović Radetom povodom otudjenja nepokretnosti – garaže broj 11 u Vršcu, Omladinski trg 6.

15. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na projekat preparcelacije katastarskih parcela broj 8830/46, 8905, 8910/2, 8909/2, 9685/1, 9685/2, 9685/3, 9685/4, 9685/5, 9685/6,

9685/7, 9685/8, 9685/9 i 9685/10 KO Vršac u naselju Hemograd u Vršcu koje se nalaze u okviru bloka 48.

16. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti na projekat preparcelacije katastarskih parcela broj 8831/1, 8831/2, 8831/3, 8831/4, 8831/5, 8831/6, 8831/7, 8831/8, 8831/9, 8831/10, 8886/3, 8874/2, 8817/25, 8894, 8830/2, 8830/3, 8830/4, 8830/5, 8830/16, 8830/17, 8830/18, 8830/19, 8830/20, 8830/21, 8830/22, 8830/23, 8830/24, 8830/25, 8830/26, 8830/27,

8830/28, 8830/29, 8830/30, 8830/31, 8830/32, 8830/33, 8914/4, 8817/1, 8817/4, 8817/5, 8817/6, 8817/7, 8817/8, 8817/9, 9677/2, 9685/39, 9685/11, 9680, 9681, 9685/40, 8816/1 KO Vršac u naselju Hemograd u Vršcu koje se nalaze u okviru bloka 48.

17. Donošenje Odluke o davanju saglasnosti i usvajanju Predloga Projekta javno-privatnog partnerstva – za poveravanje obavljanja komunalne delatnosti zoohigijene sprovodjenjem mera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije na teritoriji grada Vršca.

18. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o obrazovanju poverenika i jedinica civilne zaštite na teritoriji Opštine Vršac.

19. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o odredjivanju osposobljenih preduzeća i drugih pravnih lica za zaštitu i spasavanje na teritoriji Opštine Vršac.

20. Donošenje Odluke o stavljanju van snage Odluke o pribavljanju prava službenosti kolskog prolaza na katastarskoj parceli broj 4 KO Gudurica u korist katastarske parcele broj 3 KO Gudurica.

21. Razmatranje i usvajanje izmene Programa izgradnje fekalne kanalizacije iz sredstava samodoprinosa za 2022. godinu.

22. Razmatranje Rešenja o izmeni Rešenja o postavljenju članova Gradskog štaba za vanredne situacije.

23. Razmatranje Rešenja o izmenama Rešenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole «Olga Petrov Radišić» u Vršcu.

PREDSEDNIK

SKUPŠTINE GRADA

dr Predrag Mijatović s.r.

 

Prilozi:

Ostavite svoj komentar:
Ime:
Email:
Komentar:
Upišite brojeve::
 • Paketici
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • Građanski vodič kroz odluku o budžetu
 • LAP