Prosvetna inspekcija
U skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS“ br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-autentično tumačenje, 68/15, dalje: Zakon) inspekcijski nadzor nad radom ustanova obrazovanja i vaspitanja, kao povereni posao obalja gradska uprava.

Inspekcijskim nadzorom kontroliše se sprovođenje

- Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS“ br. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15-autentično tumačenje, 68/15),
- Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju (“Sl. glasnik RS“ broj 55/13),
- Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju (“Sl. glasnik RS’ broj 55/13);
- Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju (“Sl. glasnik RS“ broj 18/2010),
- Zakona o obrazovanju odraslih („Sl. glasnik RS“, br. 55/2013);
- Zakona o zaštiti stanovništva od izloženosti duvanskom dimu (“Sl. glasnik RS“ br. 30/10.) i
- propisa donetih na osnovu navedenih zakona u ustanovama predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, u prvom stepenu.
- Zakonom o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“, broj 36/15) propisano je ovlašćenje i dužnost inspekcije da u svojoj oblasti nadzora vrši nadzor nad neregistrovanim subjektima, odnosno subjekatima koji obavljaju delatnost ili vrše aktivnost, a nisu upisani u odgovarajući registar koji vodi Agencija za privredne registre (APR) ili drugi organ ili organizacija nadležna za upis osnivanja pravnog lica i drugog subjekta (osnovni registar), kada je upis u ovaj registar propisan kao uslov za obavljanje delatnosti ili vršenje aktivnosti.

Poslovi inspekcijskog nadzora koje vrši gradski prosvetni inspektor

U okviru ovlašćenja utvrđenih zakonom, prosvetni inspektor vrši kontrolu:

- postupanja ustanove u pogledu sprovođenja zakona, drugih propisa u oblasti obrazovanja i vaspitanja i opštih akata;
- ostvarivanja zaštite prava deteta i učenika, njihovih roditelja, odnosno staratelja i zaposlenih;
- ostvarivanja prava i obaveza zaposlenih, učenika i njihovih roditelja, odnosno staratelja;
- obezbeđivanja zaštite deteta i učenika i zaposlenih od diskriminacije, nasilja, zlostavljanja, zanemarivanja i stranačkog organizovanja i delovanja u ustanovi;
- postupka upisa i poništava upis u školu ako je obavljen suprotno zakonu;
- ispunjenosti propisanih uslova za sprovođenje ispita;
- propisane evidencije koju vodi ustanova i utvrđuje činjenice u postupku poništavanja javnih isprava koje izdaje ustanova.
- u postupku verifikacije po nalogu Ministarstva, prosvetni inspektor ispituje ispunjenost uslova za osnivanje i početak rada ustanova, ispunjenost uslova u postupku davanja saglasnosti za obavljanje proširene delatnosti, za obavljanje delatnosti u izdvojenom odeljenju, u slučaju statusnih promena, promene sedišta ustanove i postupa u okviru svojih ovlašćenja u slučaju obustave rada ili štrajka u ustanovi organizovanog suprotno zakonu.
- u postupku zabrane rada ustanove, prosvetni inspektor kontroliše da li ustanova ispunjava propisane uslove za rad, odnosno da li obavlja delatnost na propisani način, kao i da li u ustanovi postoji obustava rada ili štrajk organizovan suprotno zakonu.

Ovlašćenja prosvetnog inspektora

Prosvetni inspektor

- nalaže zapisnikom otklanjanje nepravilnosti i nedostataka u određenom roku;
- naređuje rešenjem izvršavanje propisane mere koja je naložena zapisnikom, a nije izvršena;
- zabranjuje rešenjem sprovođenje radnji u ustanovi koje su suprotne ovom i posebnom zakonu;
- podnosi prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo ili privredni prestup, zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, odnosno povredu zabrane diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja i stranačkog organizovanja i delovanja;
- obaveštava drugi organ ako postoje razlozi za preduzimanje mera za koje je taj organ nadležan;
- obavlja druge poslove, u skladu sa zakonom.

Prosvetni inspektori u Gradskoj upravi

Zdenka Radivojević,
zradivojevic@vrsac.org.rs
mob. 060 80 70 204

Snežana Ružić,
sruzic@vrsac.org.rs
mob. 060 045 0011

prosvetnainspekcija@vrsac.org.rs
tel. 013/800-564
kancelarija 138

KONTROLNE LISTE U PROSVETI

Kontrolne liste, u skladu sa Zakonom o inspekcijskom nadzoru („Službeni glasnik RS“, broj 36/15) jesu dokument koji sadrži spisak prioritetnih pitanja provere i drugih radnji za koje je inspekcija ovlašćena, određenih prema težini mogućih štetnih posledica u određenoj oblasti saglasno pravilima o proceni rizika. Inspekcija ima obavezu da najmanje dva puta godišnje preispituje njihovu sadržinu i, ako utvrdi da je to opravdano, da je menja i dopunjava.

IZVEŠTAJ O RADU PROSVETNE INSPEKCIJE ZA KALENDARSKU 2016.

*tabelarni prikaz izvršenih nadzora

NADZORI PLANIRANO REALIZOVANO
REDOVAN NADZOR 36 43
VANREDNI NADZOR 29 15
KONTROLNI NADZORI 10 14
DOPUNSKI NADZOR 0 2
PODNETE PRIJAVE DRUGOM NADLEŽNOM ORGANU ZA UČINjENO KRIVIČNO DELO ILI PRIVREDNI PRESTUP 0 0
ZAHTEV ZA POKRETANjE PREKRŠAJNOG POSTUPKA 0 0


U izveštajnom periodu prosvetna inspekcija je sačinila 88 obaveštenja namenjenih ustanovama, strankama i drugim zainteresovanim licima u postupku inspekcijskog nadzora, 11 službenih zabeleški i naložela ustanovama 39 mera za otklanjanje utvrđenih nezakonitosti. Drugim nadležnim organima radi preduzimanja radnji i mera iz delokruga tih organa, prosvetna inspekcija ustupila je 9 predmeta.

GODIŠNjI PLAN RADA PROSVETNE INSPEKCIJE ZA PREDŠKOLSKE USTANOVE, OSNOVNE I SREDNjE ŠKOLE ZA 2016/2017. god. ( .pdf )

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije donelo je Godišnji plan prosvetne inspekcije za predškolske ustanove, osnovne i srednje škole za 2016/2017. god., koji je objavljen na internet stranici ovog Ministarstva.
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Građanski vodič kroz odluku o budžetu
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP