Odluke, rešenja, izveštaji

Registar radnih tela (31.12.2017) ( .docx )

Rešenje o davanju ovlašćenja za vodjenja upravnog postupka pre donošenja rešenja penzionera za povraćaj sredstava za samodoprinos za izgradnju kanaliazcije u Vršcu (16.10.2017) ( .pdf )

Rešenje o davanju ovlašćenja za pružanje savetodavne pomoći za unapredjenje efikasnosti zgrada (18.10.2017) ( .pdf )

Odluka o naknadi za korišćenje gradjevinjskog zemljišta S 12/09, Sl 12/11 Sl 16/11,

Odluka o naknadi za uredjivanje gradjevinskog zemljišta Sl 7/07, 14/08, 10/10, 16/11

Odluka o komunalnim taksama 16/11, ( .pdf )

Odluka o budžetu za 2012. 16/11, ( .pdf )

IZVEŠTAJ O REALIZACIJI PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ''V A R O Š'' SA OBRAZLOŽENJEM ZA I-XII. 2011 GODINE ( .pdf )

Prečišćen tekst Odluke o kriterijumima i merilima za utvrdjivanje naknade za korišćenje gradjevinskog zemljišta ( .pdf )

Rešenje o davanju ovlašćenja za vodjenja upravnog postupka ( .pdf )

Rešenje o davanju ovlašćenja za vodjenja upravnog postupka ( .pdf )

Odluka o visini stope poreza na imovinu u opštini Vršac ( .pdf )

Odluka o visini stope amortizacije za utvrdjivanja poreza na imovinu ( .pdf )

Odluka o odredjivanju zona i o najopremljenije zone na teritoriji opštine Vršac ( .pdf )

Akt o utvrdjivanju prosečnih cena kvadratnog metra odgovarajućih nepokretnosti za utvrdjivanje poreza na imovinu za 2014 godinu na teritoriji opštine Vršac ( .pdf )

Akt o koeficijentima za utvrdjivanje poreza na imovinu za nepokretnosti obveznika koji vode poslovne knjige u opštini Vršac ( .pdf )

Pravilnik o radu sa strankama i resavanju pritužbi

Kodeks ponašanja zaposlenih u lokalnoj samoupravi

PRAVILNIK O POSTUPKU UNUTRAŠNJEG UZBUNJIVANJA U OPŠTINSKOJ UPRAVI OPŠTINE VRŠAC ( .pdf )

Plan rada komunalnog inspektora ( .pdf )

Rešenje 354-412017-IV-12 ( .pdf )

Rešenje o imenovanju stručne komisije za ocenu projekata iz oblasti javnog informisanja u 2018. godini

Odluka o merilima za izbor kandidata po internom konkursu ( .pdf )

Kodeks ponašanja službenika ( .pdf )

Interni konkurs za popunjavanje radnog mesta

Rešenje o obrazovanju Žalbene komisije Gradske uprave Grada Vršca

Poslovniik o radu Žalbene komisije Gradske uprave Grada Vršca

Odluka o merilima za izbor kandidata po javnom konkursu ( .pdf )

Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Vršca ( .pdf )

Rešenje o prestanku prava korišćenja stambenog objekta ( .pdf )

Kontakt podaci lica za zaštitu podataka o ličnosti ( .pdf )

1. Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Vršca – POSLOVI AŽURIRANjA JEDINSTVENOG I POSEBNOG BIRAČKOG SPISKA -30.11.2020.g. ( .pdf )

2. Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Vršca – ZAMENIK MATIČARA - -30.11.2020.g. ( .pdf )

3. Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Vršca – PRIKUPLjANjE PODATAKA I EVIDENCIONI POSLOVI U OBLASTI PLANIRANjA -30.11.2020.g. ( .pdf )

4. Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Vršca – POSLOVI REALIZACIJE JAVNIH NABAVKI -30.11.2020.g. ( .pdf )

5. Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Vršca – POSLOVI TERENSKE KONTROLE -30.11.2020.g. ( .pdf )

6. Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Vršca – KOORDINATOR ZA ROMSKA PITANjA -30.11.2020.g. ( .pdf )

7. Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Vršca – POSLOVI PLANIRANjA I PRAĆENjA INVESTICIJA -30.11.2020.g. ( .pdf )

8. Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Vršca – POSLOVI IZVRŠENjA BUDžETA DIREKTNOG KORISNIKA -30.11.2020.g. ( .pdf )

9. Javni konkurs za popunjavanje izvršilačkog radnog mesta u Gradskoj upravi grada Vršca –POSLOVI ZAŠTITE I OSTVARIVANjA LIČNIH I KOLEKTIVNIH PRAVA NACIONALNIH MANjINA, ETNIČKIH GRUPA, IZBEGLIH I PROGNANIH LICA -30.11.2020.g. ( .pdf )

ODLUKA O PRAVIMA I USLUGAMA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI GRADA VRŠCA ( .pdf )

ODLUKA O PRESTANKU MANDATA ODBORNIKA SKUPŠTINE GRADA VRŠAC ( .pdf )

Spisak zaposlenih ovlašćenih za odlučivanje u upravnim stvarima ( .pdf )

 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Građanski vodič kroz odluku o budžetu
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP