Nadležnosti skupštine
Skupština grada, u skladu sa zakonom:

1. donosi Statut grada, i poslovnik o radu,
2. donosi budžet i usvaja završni račun grada;
3. utvrđuje stope izvornih prihoda grada, kao i način i merila za određivanje visine lokalnih taksi i naknada;
4. donosi program razvoja grada i pojedinih delatnosti;
5. donosi urbanistički plan grada i uredjuje korišćenje građevinskog zemljišta;
6. donosi propise i druge opšte akte;
7. raspisuje gradski referendum i referendum na delu teritorije grada, izjašnjava se o predlozima sadržanim u gradjanskoj inicijativi i utvrdjuje predlog odluke o samodoprinosu;
8. osniva službe, javna preduzeća, ustanove i organizacije utvrdjene statutom grada i vrši nadzor nad njihovim radom;
9. imenuje i razrešava upravni i nadzorni odbor, imenuje i razrešava direktore javnih preduzeća, ustanova, organizacija i službi, čiji je osnivač i daje saglasnost na njihove statute u skladu sa zakonom;
10. bira i razrešava predsednika Skupštine i zamenika predsednika Skupštine;
11. postavlja i razrešava sekretara Skupštine;
12. bira i razrešava gradonačelnika i na predlog predsednika bira zamenika gradonačelnika i članove gradskog veća;
13. utvrđuje gradske takse i druge lokalne prihode koji gradu po zakonu pripadaju;
14. utvrdjuje naknadu za uredjivanje i korišćenje gradjevinskog zemljišta;
15. donosi akt o javnom zaduživanju grada u skladu sa zakonom kojim se uređuje javni dug;
16. propisuje radno vreme ugostiteljskih, trgovinskih i zanatskih objekata;
17. daje mišljenje o republičkom, pokrajinskom i regionalnom prostornom planu;
18. daje mišljenje o zakonima kojima se uređuju pitanja od interesa za lokalnu samoupravu;
19. daje saglasnost na upotrebu imena, grba i drugog obeležja grada;
20. odlučuje o nazivima ulica, trgova, gradskih četvrti, zaselaka i drugih delova naseljenih mesta na teritoriji grada, uz pribavljeno mišljenje nacionalnog saveta i uz prethodnu saglasnost ministarstva nadležnog za poslove lokalne samouprave;
21. razmatra izveštaje o radu i programe rada ustanova i preduzeća čiji je osnivač;
22. odlučuje o saradnji i udruživanju sa gradovima i opštinama, udruženjima, nevladinim organizacijama;
23. informiše javnost o svom radu;
24. pokreće postupak za ocenu ustavnosti ili zakonitosti zakona ili drugog opšteg akta Republike Srbije ili Autonomne pokrajine kojim se povređuje pravo na lokalnu samoupravu;
25. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i ovim statutom.
 • gik
 • parking
 • egradjanin
 • Interna revizija
 • softgreen
 • Interesovanje za vakcinu
 • banner-eVrtic.jpg
 • Uzmi racun i pobedi
 • Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде
 • banner-Covid19.jpg
 • banner_Uvid
 • Podrška socijalnoj inkluziji Roma u Vršcu
 • komasacijaLAT.jpg
 • informator
 • banner_prenos
 • Portal bezbednosti saobracaja
 • E uprava
 • Građanski vodič kroz odluku o budžetu
 • Registracija stambenih zajednica
 • Registracija stambenih zajednica
 • Objedinjena procedura
 • LAP